sreda, 18. november 2009

KROG

"Last Leaf has fallen,

Tree will sleep and I will dream

spring is Tomorrow."


John Yoshio Naka
March 6, 1982

"Zadnji list je padel,

drevo bo spalo in jaz sanjal:

Jutri je pomlad."

It is hard to believe, that the circle is fulfilled again. That the year is rounded again and we are smarter for a year-ring. Nevertheless we are only visitors on blue planet. Our lives are just sparks which are bright for the moment: some are brighter, the other go out unnoticed ...

Kar težko verjamem, da je krog spet sklenjen. Da je leto naokrog in smo za letnico modrejši. Ne glede na vse, smo na modrem planetu le obiskovalci. Naša življenja so zgolj iskrice, ki za trenutek zažarijo: nekatere bolj, druge ugasnejo neopazno ...

Trees are living different way. And when they are 100 yrs old they still gain their power and beauty!

Drevesa živijo drugače. In pri 100 letih še vedno pridobivajo na moči in lepoti!


P.S.: Winter is coming, but I am lucky enough - my next stop is island Hawaii in the middle of the Pacific ocean! Keep reading!

P.S.: Zima prihaja, na srečo je moj naslednji cilj otok Havaji sredi Tihega oceana! Se beremo!

ponedeljek, 16. november 2009

CELOVČAN

This weekend we organized the last club workshop in this season. You can find a report and more pictures here. I was working on Juniperus chinensis shohin size, this tree was first time styled four years ago on workshop in Klagenfurt. Since then it developed a lot. After I repoted it in a final pot this spring, It was neglected a little. Now it is wired again; the new buds will develop and there will be a little more green mass on the clouds.  In the future I'll create some dead wood on the trunk. Height: 33 cm.

Ta konec tedna smo v Logatcu organizirali zadnjo klubsko delavnico v tej sezoni. Poročilo in več slik je tule. Delal sem na kitajskem brinu šohin velikosti, ki je svojo prvo obliko dobil pred štirimi leti na delavnici v Celovcu. Od takrat je prehodil že dolgo pot. Po spomladanski presaditvi v mislim da kar končno posodo, sem ga malce zanemaril. Zdaj je ponovno sfriziran; svetloba v krošnji bo vzpodbudila speče brste in nekoliko zgostila oblačke. Zdaj imam v načrtu le še nekaj šarija na deblu in to je to. Višina je 33 cm.

This is the whole story:

Tule je njegova zgodba:


Raw material. Material.After first styling. Po prvi obdelavi.First season of growing. Prva sezona rasti.In first bonsai pot. V prvi bonsajski posodi.Before Saturday's styling. Pred sobotnim oblikovanjem.Actual photo. Aktualna slika.

petek, 13. november 2009

UČENJE

Tora expand its offer lately even on door-to-door education ... Marko did take this offer and order instructor at his home.

Tora je v zadnjem času razširila svojo ponudbo tudi na izobraževanje na domu. Marko je izkoristil to ugodnost in si inštruktorja naročil na dom.

I don't remember that one of my student would learn how to wire so quick as Marko did. It was enough that I show him once and his fingers worked almost without mistakes. Man has experiences with detailed work, his hobby was making little military figures, so ... We had a great time together.

Ne spomnim se, da bi kdo izmed mojih učencev kdaj tako hitro osvojil žičenje, kot ga je Marko. Dovolj je bilo, da sem mu enkrat pokazal in razložil osnove in njegovi spretni prsti so delovali skoraj brez napak. Človek ima pač izkušnje z natančnim delom, njegov hobi je bil izdelovanje vojaških figuric in finomotorika deluje brez težav. Dobro sva se imela.Marko working
Marko na deluOne of his knights ...
Eden od njegovih vitezov ...

Not bad for the first time!
Ni slabo za prvič!


Tomorrow there is already a new bonsai adventure - We'll organize a club workshop in Logatec. See you there!

Jutri je že na vrsti nova bonsajska dogodivščina - v Logatcu v okviru SBK organiziramo klubsko delavnico. Se vidimo!

ponedeljek, 9. november 2009

OGNJEMET

For quite a few days I am waiting for good weather, for sunshine through clouds and for bright autumn colours on trees. I want to photograph a firework of colours which is every autumn set by Nature. Even on bonsai trees. But I am still waiting for right light; here is something just for a try: Ugly duck in bright autumn colours. If just the sun would be shining already!

Že kar nekaj dni čakam, da se vreme ustali, skozi oblake posije sonce in na drevesih zažarijo jesenske barve. S fotoapartom želim zabeležiti ognjemet barv, ki ga vsako jesen pripravi Narava. Tudi na bonsajih. Žal prave svetlobe še nisem dočakal, a tu je nekaj za pokušino: Grdi raček žari v jesenskih barvah. Ko bi le posijalo sonce!
I am waiting for right light. View from the kitchen ... V čakanju na pravo svetlobo. Pogled iz kuhinje ...This was last year ... In še primerjava z lansko jesenjo ...

nedelja, 8. november 2009

DELAVNICA

There was plan to work slowly and with enjoyment and we did it so. Joze, Miha and Roland participated at advanced workshop in Tora and we did enjoy our time together! All three of them already mastered the basic bonsai techniques and they are looking for advanced knowledge.

Načrt je bil delati počasi in z užitkom, tako je tudi bilo. Jože, Miha in Roland so se udeležili nadaljevalne delavnice v Tori in skupaj smo uživali! Vsi trije so že dodobra osvojili osnovne bonsajske tehnike in zdaj iščejo znanje na višjem nivoju.Miha bring in nice Fagus sylvatica with a lot of character - with a lot of scars from fight for survival.

Miha je prinesel zelo zanimivo bukev, z veliko karakterja, vonja po svežini in brazgotinami ob boju za preživetje.Miha firstly defoliated the tree; leaves are already done their work for this season so defoliation was not a problem for a tree - leaves would fall off in a week or two anyway. With defoliation the structure of the crown become visible - Miha was slowly removing veil from his princess ...

Miha je drevo najprej razlistil; listi so za to sezono svojo funkcijo tako ali tako opravili, odstranitev teden prej, kot bi odpadli sami, seveda za drevo ne predstavlja nobene težave. Z razlistenjem je postala struktura drevesa vidna - kot bi Miha počasi odstiral tančico s svoje princeske ...A tree with such character call for non-classical design. Miha just removed some disturbing elements, wired the main brunches and set the future of this tree. With deciduous species it take time ...

Drevo s toliko karakterja seveda kliče po neklasičnem oblikovanju. Miha je z drevesa zgolj odstranil nekaj motečih elementov, ožičil glavne veje in določil prihodnost drevesa. Pri listavcih gre počasi ...

When this tree will be repoted into proper pot, get some ramification, it will be a nice bonsai!

Ko bo drevo presajeno v primerno posodo, pridobilo na razvejanosti, bo to odličen bonsaj!

Roland was working on Juniperus communis Alpina. Wide and compact crown, trunk with some movement. Not an easy task ...

Roland je delal na alpskem brinu. Razpotegnjena, potlačena in kompaktna krošnja, deblo z nekaj gibanja. Kar zahteven zalogaj ...We analised the tree and find a solution: kengai or han-kengai. And Roland did start working!

Analiza drevesa je kmalu nakazala rešitev: kaskada ali polkaskada. In Roland se je lotil dela!We created a nice han-kengai, still a little tousled but Roland will know how to comb it out. He proved that with his Chamaecyparis: in one season it has done a big step forward. There is still some work on deadwood but the silhuette of new nice bonsai is here. And that was meaning of the workshop!

Nastala je simpatična polkaskada, še nekoliko razkuštrana, a Roland jo bo znal počesati. To je dokazal že s pacipreso, ki je pod njegovimi rokami v eni rastni sezoni naredila ogromen napredek. Kar nekaj dela je tudi še na suhem lesu, a obrisi lepega bonsaja so tu. To je bil tudi namen delavnice!Jože worked on Chamaecyparis. He concentrated on shari. We did not finish the tree, so we'll do that some other time.

Jože je s seboj imel pacipreso. Posvetil se je izdelovanju šarija. Za dokončanje drevesa je zmanjkalo časa, tako da ga bova dokončala ob naslednji priložnosti.

Workshop was a great success! A small group was right for detailed analises, we concentrated on all deatils that are important in bonsaism. Beauty is in details!

Delavnica je bila zadetek v polno! Majhna skupina je bila ravno pravšnja za podrobnejše analize, posvečanje podrobnostim na drevesih, ki so v bonsajizmu zelo pomembne. Lepota je v podrobnostih!

Because of great interest I'll organize such workshops even in future. One I'll organize before New Year that is for sure: if you are interested, contact me!

Zaradi velikega zanimanja bom podobne delavnice organiziral tudi v prihodnje. Eno prav gotovo še pred novim letom; če vsa zanima se oglasite!

ponedeljek, 2. november 2009

VABILO

This time I am inviting you to a advanced workshop instead of writing about what happened to me. Advanced workshop for three students will be this Saturday, 7th of November in Tora. Because two places are already taken there is just one room for one student more. Let me know if you are interested. We'll concentrate on each tree, analyze it, we'll search for best solution and we'll shape it together. We'll start at 8.30! 

Tokrat namesto opisovanja preteklih dogodkov napovedujem in vabim: v soboto 7. novembra se na delavnici dobimo v Tori. Gre za nadaljevalni tečaj, na katerem je prostora za tri udeležence. Ker sta dve mesti že zasedeni lahko na delavnico sprejmem samo še enega. Če vas zanima, mi čim prej sporočite.
Vsakemu drevesu posebej se bomo podrobno posvetili, ga preanalizirali, poiskali njegove najboljše stvari in ga skupaj oblikovali. Začnemo ob 8.30!