četrtek, 31. december 2009

SREČNO

I experienced two extremities in last few days: wild river Soča, which makes you full of respect and fear, and peaceful evening full of meditation on lake Petelinje.

V zadnjih dneh sem doživel dva ekstrema: divjo reko Sočo, ki človeka navda s strahospoštovanjem, na eni in mirnim, meditativnim večer ob Petelinjem jezeru.
And this is life: wild and inexorable, but when you understand it beautiful and peaceful. Bonsai is of course in that second part. Happy 2010!

In takšno je življenje: divje in neizprosno, a ko ga dojameš lepo in pomirjujoče. Bonsaji seveda sodijo v ta drugi del. Pa srečno 2010!

nedelja, 20. december 2009

DELAVNICA

Only when I was near trees again, I did realize how much I missed bonsaism. Real bonsaism: creativity on trees. I was almost one hole month without doing it! Andrej and Jan came in Tora for workshop. Jan was working on Chamaecyparis, Andrej worked on shari on his juniper of thousand possibilities! There was smoke ...

Šele, ko sem bil spet v družbi dreves, sem ugotovil, kako zelo sem pogrešal bonsajizem. V pravem pomenu besede: ustvarjanje na drevesih. Za mano je skoraj cel mesec abstinence! Andrej in Jan sta se oglasila v Tori na delavnici. Jan se je posvetil delu na pacipresi, Andrej je ustvarjal v suhem lesu na brinu tisočerih možnosti! Kar kadilo se je ...
Meanwhile there were snow and cold outside ... I'll organize workshops in Tora even in the future. Once at month, maybe even more, depending on interest.

Med tem pa zunaj sneg in mraz ... Delavnice bom v Tori organiziral tudi v prihodnje. Predvidoma vsaj enkrat na mesec, odvisno od zanimanja.

sreda, 16. december 2009

PRILOŽNOST

There is still one free place for Saturday's workshop. If you have a proper tree and you want to styled it in a good atmosphere and under supervision of a experienced bonsaist, just give me a call at +38641241224!

Za sobotno delavnico je na voljo še eno prosto mesto. Če imate primerno drevo in bi ga radi oblikovali v prijetni družbi in pod strokovnim vodstvom, potem me pokličite na 041 241224!

ponedeljek, 14. december 2009

SNEG

This is first snow in this winter. As from fairy tale, all puffy ... Life in heights with all four seasons is a bless.

Tu je prvi sneg v tej zimi. Ves puhast in pravljičen. Življenje v širinah z izrazitimi letnimi časi je blagoslov.


In long winter evenings I'll read a master Kunio Kobayashi's book. It is from Max's shop in Metz. Good stuff. Very good stuff.

V zimskih večerih si bom krajšal čas s knjigo mojstra Kunija Kobajašija. Je iz Maxove trgovine v Metzu. Dobra stvar. Zelo dobra stvar.
In Saturday I am planning a workshop. Three students and advanced work on trees. Candidates please confirm your participation and take care of your trees in next days - tree for workshop must not be all wet and snowy ... We'll start at 9.00 in Tora!

V soboto 19. decembra pa bo na vrsti obljubljena delavnica. Trije študenti in poglobljeno delo na drevesih. Vsi trije, ki ste se prijavili, prosim potrdite svojo udeležbo in v naslednjih dneh poskrbite za svoja drevesa - na delavnico ne smejo priti namočena, zasnežena ... Začnemo ob 9.00 v Tori!

sreda, 9. december 2009

NAZAJ

Shock of adopting to old climate zone is showing by cold I catch ... But here are my trees with their good energy. Today I was a TV star. (That I am over here) Ana Gajic is preparing a story about hobbies of TV celebrities and obvious I was interesting enough. But if she would know that bonsaizm is not only hobby for me ...

Šok prilagajanja na staro podnebje sem plačal s prehladom ... Ampak tu so spet moja drevesa, ki mi dajejo energijo. Danes sem bil TV zvezda. Kolegica Ana Gajič pripravlja prispevek o hobijih televizijcev in očitno sem se ji zdel dovolj zanimiv. Ko bi le vedela, do mi bonsajizem ne pomeni zgolj hobija ....nedelja, 6. december 2009

OGENJ IN VODA

Even if I attach a million pictures and write a million words - they would not be able to describe all feelings of that magic night ...

Če pripnem še toliko slik in napišem še toliko besed - le-te ne bodo zmogle opisati občutkov tiste čarobne noči ...


We set in silence in original morning, one of the most beautiful for us and first for a small piece of new-born land. Big Island, Hawaii, 3. December 2009.

Tiho smo obsedeli v prvobitnem jutru, za nas enem najlepših, in prvem za košček novorojene zemlje. Neponovljivo. Havaji, 3. december 2009.