petek, 19. februar 2010

OLIMPIJSKE

I feel very Olympic this days! ;-) This time I didn't travel to the site in Canada, but even in Ljubljana is more than enough work to do ... I didn't forget my trees. I am watching how snow is melting and how very known silhouettes are coming to the top.
...
Te dni se počutim zelo olimpijsko! ;-) Tokrat sicer nisem na prizorišču v Kanadi, a tudi v Ljubljani je več kot dovolj dela ... Vseeno pa tudi na bonsaje nisem pozabil. Opazujem, kako se topi sneg in se naplano kažejo znane silhuete.
...
Me and Tomaz were at Raje's place yesterday and we promised him that we'll take a good care about his trees. Some of them we'll repot, but special care will be taken about a great acer which will be also exhibited at exhibition in Mons.
...

Včeraj sva se s Tomažem oglasila pri Rajetu in mu obljubila, da bova lepo skrbela za njegove ljubljenčke. Nekaj presajanja, največ pozornosti bova posvetila vrhunskemu javorju, ki bo nastopil tudi na razstavi v Monsu.

So, Raje did take farewell from bonsais, tomorrow he'll travel to the end of the world. His wish to get to the Nome on one of the most extreme competition on the world is unstoppable. We'll be with you in our thoughts, good luck!
...
Skratka, Raje se je poslovil od bonsajev, jutri zjutraj potuje na konec sveta. Njegova želja doseči Nome na eni od najekstremnejših preizkušenj na svetu je neustavljiva. V mislih bomo s tabo, srečno!

petek, 5. februar 2010

EVA

It is happening too often: new bonsai owners are seeking for help and education after their bad experience: when their trees are already dead. It would be better if the order would be different.

...

Vse prevečkrat se zgodi, da novopečeni lastniki bonsajev šele po prvi neprijetni izkušnji (beri: ko se jim podarjeno drevo posuši) poiščejo pomoč oz. se odločijo za izobraževanje. Vrstni red bi seveda moral biti obraten.

...

Eva has a similar experience. Her pine (as a gift from her husband) died. Nevertheless she still loved bonsai trees and she came in Tora for basic workshop. We worked on Juniperus chinensis, one of the most used species in bonsaism. Our material - bush of course.

...

Eva je doživela podobno izkušnjo. Propadel ji je podarjeni bor. Na srečo ji žilica ni dala miru, veselje do bonsajev je ostalo in tako je pristala v Tori. Na tečaju za začetnike. Delala sva na kitajskem brinu, eni najprimernejših bonsajskih vrst. Začetni materijal - grm seveda....

There was a lot of cleaning, cutting, working on jins and in the end the most important thing - wiring.
On the basic workshops we emphasise wiring. This is a skill which is absolute need. After three hours of work Eva was delighted about her first bonsai. "I didn't believe, that from such a bush we can create something. I thought - what a crap of material he prepared for me," she admitted at the end. Makeover was perfect:
...

Sledilo je veliko čiščenja, rezanja, obdelovanja džinov in na koncu najpomembnejše - žičenje.
Žičenju na tečajih za začetnike dajemo največji povdarek. To je veščina, brez katere enostavno ne gre. Tri ure kasneje se je Eva veselila svojega prvega bonsaja. "Nisem verjela, da iz tistega grma na začetku lahko kaj nastane. Mislila sem si - lej ga, kakšen materijal mi je podtaknil," je na koncu priznala. In bila nad svojim izdelkom navdušena. Preobrazba je bila popolna:
...

This kind of juniperus will always look a little curly. But with the right care and with a right pot it could became a nice literati. But the future of this tree is lying in the Eva's hands!
...

Ta vrsta brinov bo vedno izgledala nekoliko skuštrana. Toda drevo lahko s pravilno oskrbo in izbiro prave posode postane lep literati. Prihodnost pa je seveda v Evinih rokah!

torek, 2. februar 2010

TEČAJ

In Friday we'll do the wiring again! Basic workshop, Eva is coming. Because I still have one juniperus from Belgium left, there is still one free spot for the workshop. If anybody want to join to graceful women's hand - welcome. We'll start at 9.00!

V petek bomo spet navijali žico! Začetniški tečaj, v goste pride Eva. Ker je na zalogi še en brin, ki sem ga pripeljal iz Belgije, je prosto še eno mesto. Če bi se kdo želel pridružiti nežnim ženskim rokam na tečaju, je dobrodošel. Začnemo ob 9.00!