sobota, 29. maj 2010

DELOVNO

Season of workshops in Tora is at it's peak. One student follow another, in the mean time I re-pot some classic ficus and days are fulfilled. Due to great interest I am thinking about group workshop in Tora again in autumn. But we'll see.

Sezona tečajev v Tori doživlja vrhunec. Učenci se vrstijo, vmes skočim presadit še kakšen stereotipen fikus, in dnevi so zapolnjeni. Glede na zanimanje razmišljam, da bi jeseni v Tori spet organizirali tudi skupinski tečaj. Ampak vse ob svojem času.


We were working mostly on Taxus this days. Cheap, simple, beginner's material. I use this workshops for learning about specific species: I already mastered Chamaecyparis species, now I have a lot of knowledge about Taxus. Later, when I work on my material, it is a lot easier because I already know what to expect from specific species. And that is very important - every species demand it's own way of working. And as I said before: Tora is also my school not only school for students!

Te dni smo največ delali na tisah. Poceni, enostavnih, začetniških materijalih. Sam tečaje izkoristim za spoznavanje določene vrste: grahastih pacipres sem obdelal že brezštevila, tudi tise imam zdaj v malem prstu. Ko se lotevam svojih materialov, mi je seveda veliko lažje, saj natančno vem, kako se določena vrsta odziva. In to je zelo pomembno - vsaka vrsta zahteva svoj pristop, ima svoje zakonitosti. Kot sem že večkrat rekel - šola učencev v Tori je tudi moja šola!


torek, 25. maj 2010

DRUŽINA


I am so busy this days ... Working with bonsai means a refuge where I finally find peace. Even if I teach. I have a lot of workshops this days. "You are so calm, you have a lot of patience with explaining things," lady Zovko praised me. 
Zovko's are very interesting family. They breath as one: parents, son and daughter, son in law, everybody were present at basic workshop which was first meant just for parents. And they all enjoyed. Really interesting and nice atmosphere ... We worked on small taxus and we learned all basic skills.

Te dni se komaj dohajam. Zato mi delo z bonsaji še bolj kot običajno pomeni zatočišče miru, ko končno lahko zadiham. Tudi če učim. In delavnic, tečajev za začetnike v teh dneh ne manjka. "Joj kako ste mirni, kako potrpežljivo razlagate," mi je pihala na dušo gospa Zovkova. 
Zovkovi so zelo zanimiva družina. Dihajo kot eden: starša, sin in hčerka, tast in vsi so prisosotvovali tečaju, ki sta si ga sicer privoščila gospod in gospa, in uživali. Res neobičajno a zelo prijetno vzdušje ... Delali smo na mali tisici in osvojili osnovne veščine.Last time in Trzic I was working on Juniperus chinensis. I was dealing with dead wood. Step by step. Juniperus is coming nicely. Now I let him grow a little so it gain on compact crown. Next year I'll pinch it a lot. Next spring I'll re-pot it in first bonsai pot.

Jaz sem zadnjič v Tržiču na klubski delavnici delal na kitajskem brinu. Oblikoval in urejal sem le suh les. Korak za korakom. Brin lepo napreduje, zdaj mu pustim nekoliko bolj bujno rasti, da bo pridobil na kompaktnosti krošnje, drugo leto pa pride na vrsto bolj striktno vršičkanje. Spomladi bo presajen v prvo posodo. petek, 21. maj 2010

OBVESTILO

So. Everything is set for brunch of Progetto Futuro school. We'll start in first weekend in October, 2.-3. October, at 9.30 in Tora. First lecturer will be Ivo Saporiti ( http://ivosaporiti.bonsaiclub.it/ ), we'll end our first year after three workshops in June 2011. We'll work all the time at the same tree. You can check in with me or with Raje, checking will be counted when you'll pay for the first workshop (120 eur). Welcome!


Tako. Vse v zvezi s podružnico šole Progetto Futuro je dogovorjeno. Začnemo prvi konec tedna v oktobru, torej 2. in 3. oktobra, ob 9.30 v Tori. Prvi predavatelj bo Ivo Saporiti ( http://ivosaporiti.bonsaiclub.it/ ), letnik bomo po treh srečanjih zaključili v začetku junija prihodnje leto. Delamo ves čas na istem drevesu. Prijavite se lahko pri meni ali pri Rajetu, prijava bo upoštevana, ko boste vplačali prvi del šolnine (120 eur).
Vabljeni!

torek, 11. maj 2010

VRŠIČKI

You are probably expecting that I'll be writing about 4. international bonsai exhibition. But everything was already said on ours and international forums. If someone was missing - he or she must complain to himself! I can add only that I am proud on one of my student, who get a certificate of merit for his Chamaecyparis. Matej, congratulations again !

Najbrž pričakujete, da bom pisal o 4. mednarodni razstavi bonsajev. Ampak, saj je bilo že vse povedano v zapisih na naših in mednarodnih forumih. Kdor je manjkal, si je sam kriv! Lahko dodam le to, da sem ponosen, da je eden od mojih učencev dobil priznanje za kakovost za svojo grahasto pacipreso. Čestitke še enkrat Matej!


I was so busy this last weeks that I was neglected my trees. After two weeks I finally checked my yamadoris at Rajko's place. They are all doing good! This year I'll have 100 % success with Pinus sylvestris! Unbelievable, but the recipe from Modri in Vid is obviously working. I finally know how to dig up Scott pines. Friends, thank you for advice!

Sicer pa sem bil v zadnjih tednih tako zaposlen z organizacijo razstave, da sem kar malce zanemaril svoja drevesa. Po dveh tednih sem spet našel čas, da sem šel preverit, kako gre mojim jamadorijem, ki jih imam pri Rajkotu. Lep pogled! Letos bom, kot vse kaže, pri rdečih borih imel 100 % uspeh! Neverjetno, očitno recept Modrega in Vida res deluje. Končno sem osvojil tehniko kopanja rdečih borov! Prijatelja, hvala za pouk!


And maybe the most important thing, you were asking me about the school of Enrico Savini which is establishing in Tora. In first year we'll have three weekends of workshops - first at the end of September or first weekend in October, second at the end of February and third at the beginning of June. About the price: 120 eur for weekend, one day working, one day watching. First two workshops will be held by Ivo Saporitti, the third one is held by Enrico. There will be place for 10 students, when you'll check in you'll pay for first weekend. More details will follow in next few days!

In morda še najvažnejše, to kar ste me v teh dneh največ spraševali: kako je z šolo, ki jo Enrico Savini odpira v okviru Tore. Torej: v prvem letu gre za tri vikende - prvi konec septembra ali prvi vikend v oktobru, drugi konec februarja in tretji v začetku junija. Natančni datumi bodo znani v naslednjih dneh. Kar vas najbolj zanima, cena: 120 eur za vikend, en dan delaš en dan gledaš. Prvi dve seansi vodi Ivo Saporitti, na zadnjo pride tudi Enrico. Prostora bo za 10 ljudi, prijave bomo začeli sprejemati kmalu. Ob prijavi bo potrebno vplačati šolnino za prvi vikend. Več podrobnosti kot rečeno v naslednjih dneh!