sreda, 7. december 2011

PRVI KORAK

Tomaž and me, today we started a new bonsai story. One of his many Junipers started a new journey. It is a big, long material, with green mass far from trunk. Lower part of the trunk has an interesting movement, visible live veins and everything else that good bonsai must have, but upper part of the trunk is boring. So, our job in this first step was to compact the tree as much as we can.

S Tomažem sva danes načela novo bonsajsko zgodbo. Eden izmed številnih kitajskih brinov v njegovi zbirki je začel novo pot. Šlo je za velik, razpotegnjen materijal, z zelenjem daleč od debla. Spodnji del debla ima zanimivo gibanje, izrazite vene in sploh vse, kar morajo imeti "veliki", zgornji del pa je dokaj dolgočasen. Najina naloga je torej bila, da drevo v prvem koraku skušava čim bolj skompaktirati.
starting material
 
 
After cleaning and analyzing we created some jins and then decided which branch will take the role of the future crown. We did some heavy bending, helped by levers, rafia and guide-wire and finally we did it.
  
Po daljši analizi in čiščenju, nekaj ustvarejnih džinih, sva se odločila za vejo, ki naj bi prevzela vlogo prihodnje krošnje. Potrebno je bilo nekaj težavnega zvijanja, s pomočjo vzvodov, rafije in sidrnih žic je vendarle šlo.
Now the green mass is where we wanted it, future bonsai is starting to emerge. For the first step this is enough. Now the tree will rest for a few months before the next step will take part. The upper branch is there for reserve.
 
 
Zelen je je tam, kjer sva ga želela, bodoči bonsaj dobiva obrise. A za prvi korak je to dovolj. Pred naslednjim posegom bo drevo nekaj mesecev počivalo. Zgornja veja ostaja na drevesu kot rezerva.

In the next step, in the beginning of the summer, we'll shape the crown and new bonsai will be born. In two or three seasons the tree will be ready for re-potting into its final pot.

V naslednjem koraku, v zgodnjem poletju, bova krošnjo že lahko zdefinirala in rojen bo nov bonsaj. V dveh do treh sezonah pa bo drevo že pripravljeno na presajanje v svojo končno posodo.

petek, 2. december 2011

BOŠTJAN

Boštjan was probably the last student at old location. For that reason alone he deserves attention ;-)

Boštjan je bil verjetno zadnji tečajnik, ki je šolanje opravil na stari lokaciji. Že zato si zasluži pozornost ;-) .


In January (maybe even sooner) we'll start at new location with new group!

V januarju (morda že prej) začnemo z novo skupino na novi lokaciji!