četrtek, 29. november 2012

BRIN IN BOR

Last night's meeting of the Tora group was very busy again. And Valter came to see us, he bring me the perfectly carved stone for base of supporting pillar, but that's another story ...

Sinočnje srečanje skupine Tora je bilo spet zelo delavno. Pa še Valter nas je prišel pogledat; pripeljal mi je odlično obdelan kamen za vznožje podpornega stebra, ampak to je že druga zgodba ...

Janez burned his mugo pine, we almost evacuated studio due to smoke ...

Janez je kuril svoje ruševje, da smo zaradi dima skoraj evakuirali atelje ...


With what a beast was Janez dealing is clearly visible in the picture below ...

S kakšno mrcino se je Janez ukvarjal je dobro vidno na spodnji sliki ...


While Tomaž was wiring the pine we started  in Sunday,  Raje was finshing his almost two months of work on the juniper. First he made a before photo for documentation:

Med tem, ko je Tomaž v ozadju žičil v nedeljo začeti bor, je Raje po skoraj dveh mesecih dela na brinu, končeval svoj projekt. Najprej fotka za dokumentacijo pred oblikovanjem:


Then he take a deep breath and started to concentrate infront of the wired tree:

Potem globok vdih in koncentracija pred ožičenim drevesom:


And this is the current result after shaping. As I know Raje, juniper will see many changes before it wil received its final form. This is only the beginning of a long journey!

In trenutni rezultat po oblikovanju. Kot poznam Rajeta, bo brin doživel še veliko predelav in sprememb, preden bo dobil končno obliko. To je zgolj začetek dolge poti!


And the result of Tomaž's work. As you can read in the previous article, he came in for an individual workshop. We planed work on pine, on which he did not know what to do next. This is the usual material from the nursery, which has made ​​a step forward. Below are the before and after pictures:

In še rezultat Tomaževega dela. Kot ste lahko prebrali v prejšnjem prispevku, se je v nedeljo oglail na individualni delavnici. Napravila sva načrt dela na boru, na katerem ni vedel več kako naprej. Gre za običajen materijal iz drevesnice, ki je napravil korak naprej. Spodaj sta sliki prej in potem:A step forward is made​​, and this was also the most important for Tomaž. Now the intensive work on the tree comes, this pine is more than adequate for learning. And then, when everyone else already put away their tools, Roland and Valter were still discussing the possibilities on Roland's juniper ...

Korak naprej je storjen in to je bilo tudi za Tomaža najpomembnejše. Zdaj pride na vrsto intenzivno delo na drevesu, ta bor je za učenje več kot primeren. In potem, ko so vsi drugi že pospravili orodje, sta Roland in Valter še dolgo debatirala o možnostih, ki jih ponuja Rolandov brin ...


ponedeljek, 26. november 2012

TOMAŽ

I think I already wrote once that for me working on trees that are already a step or two away from the first design is a great pleasure. When details matters - details that can distinguish good from bad bonsai. When Tomaž called me, we quickly agreed for a session in the atelier: he brought three trees, on which he is kind of stucked and now need advice on how to proceed. We analyze all three, but most of the time we devoted to work on red pine, which will complete the transformation already this Wednesday.

Mislim, da sem enkrat že zapisal, da mi je v vedno večje veselje delati na drevesih, ki so že korak ali dva oddaljena od prvega oblikovanja. Ko pridejo na vrsto podrobnosti, ki lahko ločijo dober bonsaj od slabega. Ko me je poklical Tomaž, sva se hitro dogovorila za termin v ateljeju: prinesel je tri drevesa, na katerih je nekako obstal in zdaj je potreboval nasvete, kako naprej. Preanalizirala sva vse tri, največ časa pa posvetila rdečemu boru, ki bo dokončno preobrazbo najverjetneje doživel že to sredo.
 
 
If you have a bonsai at home that you brought him up to a certain level, but you do not know what to do next, you are invited to the studio. Together we will find solutions that will get the most from the tree!
 
Če imate torej doma bonsaj, ki ste ga pripeljali do določenega nivoja, ne veste pa, kako naprej, ste vabljeni v atelje. Skupaj bomo našli rešitve, ki bodo iz drevesa izvlekle največ!

četrtek, 22. november 2012

ŽIVE ŽILE

Last night was much more peaceful in the Tora atelier than last Wednesday :-) , but the atmosphere more busy! Marija and Miha have found out that even one small branch can mean a lot of work with wiring:
 
Sinoči je bilo v ateljeju Tora veliko bolj mirno, kot prejšnjo sredo :-) , vzdušje pa bolj delavno! Marija in Miha sta ugotovila, da tudi ena majhna veja lahko pomeni veliko dela pri žičenju:
 
 
Roland was discovering live veins on his juniper, the tree will regained its form in following sessions. As an archaeologist he has discovered the treasures of living veins under dead bark; live veins give the tree a unique charm. Contrast between dead and living wood will be really remarkable on this juniper.
 
Roland pa je na svojem brinu, ki bo v naslednjih seansah spet dobil formo, odkrival žive vene. Kot arheolog je pod odmrlo skorjo odkrival zaklade živih ven, ki drevesu dajejo svojevrstno draž. Kontrast mrtvega in živega lesa bo na tem brinu res izjemen. 
 
 

četrtek, 15. november 2012

OBISK

Last night was the most crowded in the studio so far. This does not mean that we did a lot of work on trees, but this was a pleasant evening nevertheless. Beside the regular participants of the Tora workshops we have visitors from Savinja Valley (Modri and Vid, it is great that you come), there was also a Dr. Tomaž, Maurizio from Trieste ... As said, there was more talking than working, but also such evenings are good!
 
Sinoči je bilo v ateljeju najbolj živahno doslej. To sicer ne pomeni, da smo veliko delali na drevesih, a prijetno je bilo vseeno :-) . Ob rednih udeležencih sredinih delavnic smo tokrat dočakali obisk iz Savinjske doline (Modri in Vid, super, da sta prišla), tu je bil tudi dr. Tomaž, pa Maurizio iz Trsta ... Kot rečeno se je več pogovarjalo, kot delalo, a nič zato, tudi takšni večeri morajo biti!
 
 
But Miha was a good boy, working in the background on spruce. He already wired it at the SBK workshop in Solkan, this time it was only formed in high elegant lady, who now needs only convenient shoes (pot) and of course, regular maintenance:
 
Je bil pa toliko bolj priden Miha, ki je v ozadju delal na smreki. Ožičil jo je že na klubski delavnici v Solkanu, tokrat jo je le oblikoval v visoko elegantno gospo, ki zdaj potrebuje le še pripravne čevlje (beri: posodo) in seveda redno vzdrževanje:
 


 
Miha has also brought a nice suiseki, the stone is from Liguria. He maid a daiza ​from pear wood. A few correction and finishing and suiseki will be ready for exhibition.
 
Miha je prinesel tudi lep suiseki, izvira iz Ligurije, ki mu je izdelal daizo iz hruškovega lesa. Še nekaj popravkov in dodelav in tudi suiseki bo pripravljen na razstavo.
 

ponedeljek, 12. november 2012

ŠENIMAIMENA

The story of juniper that I represent this time, started in autumn 2010 and it is an example of how projects are taking place in the Tora school. Tomaž was lucky then, he got permission to collect a large amounts of urban yamadoris. At the time, he collected some excellent junipers, many of them are still waiting for treatment. This one is a good subspecies, cultivar with needles very similar to  appreciated Itoigawa.
 
Zgodba brina, ki jo predstavljam tokrat, se je začela jeseni leta 2010 in je primer, kako potekajo projekti v šoli Tora. Tomaž je takrat zadel tombolo, kakor se reče, in dobil dovoljenje za izkop večje količine urbanih jamadorijev. Takrat je izkopal kar nekaj izvrstnih brinov, mnogi še čakajo na obdelavo. Dotični je dobre podvrste, kultivar z iglicami zelo podobnimi cenjeni Itoigawi.
 
2010 - a lot of new material!
 
Because the juniper respond with new growth and was already well-rooted, we planned a development of the tree - at the first workshop we cut one redundant branch, decided about design, gave three major curves to the branch, from which the crown will be styled. More than enough interventions for once, the Juniper rested again for one year.
 
Ker se je že v letu dni dobro ukoreninil in odzival z bujno rastjo, sva napravila načrt razvoja - na prvi delavnici sva odrezala eno odvečno vejo, se odločila za dizjan in veji, iz katere bo v nadaljevanju nastala krošnja, dala tri večje krivine. Več kot dovolj posegov za enkrat; brin je leto dni spet počival.
 
2011 - starting material

the work beggin
 
This autumn the time to perform the next step has arrived. The branch that we bended reacted well and after removing raffia stood in the desired position. We bended it in point 1 - down in point 2 - back and up and at point 3 - across the basic branch and down. Curves complement the trunk and form a base line of tree.
 
Letos jeseni je nastopil trenutek za naslednji korak. Veja, ki sva jo krivila je lepo odreagirala, po odstranitvi rafije je obstala v željenem položaju. Skrivljena je bila v točki 1. - navzdol, v točki 2. - nazaj in navzgor, v točki 3. naprej, preko osnovne veje in navzdol. Krivine dopolnjujejo deblo in tvorijo osnovno linijo drevesa.
 
Basic line
 
Last redundant branch, with the assistance of another Tomaž lost green and bark and was turned into attractive jin, which will be an important part of the overall composition.
 
Zadnja odvečna veja je ob pomoči drugega Tomaža izgubila zelenje in skorjo in se spremenila v atraktiven džin, ki bo pomemben del celotne kompozicije.
 
 
This was followed by cleaning and wiring all the other branches, which lasted a few days.
 
Sledilo je čiščenje in žičenje vseh preostalih vej, ki je trajalo nekaj dni.
 
after wiring
 
After wiring and allocation of branches the form was already visible, now the time for the best came: design and definition of the crown. It started with bending jin and then all the other branches.
 
Po končanem žičenju in sprotnem grobem razporejanju vej se je oblika že nakazovala, zdaj je prišlo na vrsto tisto najslajše: oblikovanje in definiranje krošnje. Začelo se je s cepljenjem in krivljenjem džina, potem pa še z vsemi ostalimi vejami.
 
Result for the time beeing
 
Juniper now again needs a year of rest, then it will be transplanted in to first pot. In the meantime we'll work on the dead wood and details. We left also another branch of the reserve, which is covered with black cloth on photograph and will be removed next summer.
 
Zdaj brin spet potrebuje leto dni počitka, potem pa bo že na vrsti presajanje v bonsajsko posodo. Vmes še delo na suhem lesu, ukvarjanje s podrobnostmi. Na drevesu je tudi še ena rezervna veja, ki je na fotografiji prekrita s črno tkanino in bo odstranjena naslednje poletje.
 
Work on such a tree is pure pleasure. It allows creative expression and an excellent result. I can not wait to see it in bonsai pot!
 
Delo na takšnem drevesu je ćisti užitek. Omogoča ustvarjalno izražanje in odličen rezultat. Komaj čakam, da ga vidim v bonsajski posodi!

petek, 9. november 2012

MIHA

It is always nice when a new member joins the Tora group. But this time a new member wasn't just anybody - Miha joined us in atelier! I am glad that he finally decided to come. He has really great material in his garden, so we can expect a quick progress and a great results from him. For now, he brought in the smallest tree from his collection of yamadoris - a compact mugo pine.

Vedno je lepo, ko se skupini Tora pridruži kak nov član. Ampak tokrat to ni bil kdorsibodi, ampak se nam je v ateljeju pridružil Miha! Vesel sem, da se je končno odločil, prebil led in prišel na delavnico. Glede na to, da ima izvrsten materijal, lahko pričakujemo hiter napredek in izjemne rezultate. Za uvod je prinesel najmanjše drevo iz svoje zbirke jamadorijev - kompaktno ruševje.Because we are a school we don't hurry with work. After analysis of his tree Miha has a headache, but after that he worked on it with a pleasure. It was only enough time for work on deadwood; so the story of this tree will be continued at next workshops.

Glede na to, da gre za šolo, se nam z obdelavo nikamor ne mudi. Miho je po analizi drevesa bolela glava, kasneje pa se ga je z veseljem lotil. Časa je bilo dovolj le za delo na suhem lesu; zgodba se bo nadaljevala na naslednjih delavnicah.Second Miha worked on his red pine, after that he joined Janez who wired another branch on his Japanese pine.  

Drugi Miha je delal na svojem rdečem boru, kanseje pa se je pridružil Janezu, ki je na japonskem boru natančno ožičil še eno vejo.


P.S.: See you tomorrow at SBK workshop in Solkan!

P.S.: Jutri se vidimo na delavnici SBK v Solkanu!

četrtek, 1. november 2012

GOJOMACU

The members of the Tora school, we spent another pleasant evening. Working atmosphere in the workshop with good music, the smell of the trees and tea - one can hardly imagine anything better :-) Janez, Miha, Tomaž and a new member Urban came to this session. Urban came to refresh his knowledge from basic course and was working on a larch. Miha continued wiring his chamaecyparis, Tomaž continued his work on juniper, Janez started wiring his Japanese pine - Goyomatsu. We have corrected the position of the tree a little, in next few sessions Janez will be devoted to the precise wiring. Branch after branch, at the end the tree will be defined up to the last needle.
 
S člani šole Tora smo preživeli še en prijeten večer. Delovno vzdušje v delavnici ob dobri glasbi, vonju dreves in čaja - človek bi si težko zamislil kaj boljšega :-) Janez, Miha, Tomaž in novi član Urban, so prišli na tokratno seanso. Urban je prišel osveževat znanje z začetnega tečaja in je delal na macesnu. Miha je nadaljeval žičenje na pacipresi, Tomaž delo na brinu, Janez pa je začel z žičenjem na japonskem petigličnem boru, po japonsko gojomacu. Nekoliko smo popravili položaj drevesa v posodi, naslednjih nekaj seans pa se bo Janez posvetil natančnemu žičenju. Vejo po vejo, na koncu bo drevo zdefinirano do zadnje iglice.
 
Working atmosphere in the workshop ...
 
Tomaž working on Juniper
 
Janez started a detailed work on Goyomatsu

Just one branch finished - the rest 100 will be done in near future :-)