petek, 30. januar 2015

CARPINUS

I am writing about this tree, Carpinus betulus, because this is somehow interesting story. Sašo is an educated gardener; now he decided to start to study also bonsai. In April last year he came to the TORA international bonsai school and since then he is one of my most diligent students! :-) Carpinus betulus from this story is the first tree he worked on. It is a big tree and in April when Sašo came to the studio it already has opened first leaves. We cut some branches and set the plan for future work.
 
O tem gabru (CArpinus betulus) pišem zato, ker je zgodba zanimiva. Sašo je izučen vrtnar, zdaj pa se je odločil, da bo nekaj časa namenil tudi študiju bonsaja. Aprila lani je prišel v Toro in od takrat naprej je eden bolj pridnih študentov! :-) Carpinus betulus iz te zgodbe je prvo drevo, na katerem je delal. Gre za veliko drevo in aprila, ko je Sašo prišel v atelje, je že pognalo prve liste. Obrezala sva ga in napravila načrt za nadaljne delo.
 


 

Carpinus betulus, after first intervention, April 2014

Now, one growing season lather, it was time to do a step forward. We did further selection of branches and wired them all. The silhouette started to emerge. Tree has a really good nebari and the future for this tree is bright. Next step will follow in spring, when Carpinus will be re-potted in to first bonsai pot. Then the process of ramification will start!
 
Zdaj, eno rastno sezono kasneje, je prišel čas za naslednji korak. Napravili smo dodatno selekcijo vej in jih potem vse ožičili. Prvi obrisi bodočega bonsaja so tu. Drevo ima zelo dober nebari in njegova prihodnost je svetla. Naslednji korak bo sledil spomladi, ko bo drevo presajeno v prvo bonsajsko posodo. Potem pa se bo začel proces ramifikacije!
 
After one growing season, January 2015

 

Carpinus betulus, after second step, January 2015

 
 

sreda, 21. januar 2015

PRIMORSKA

"How many of your trees died since we work together," I asked members of Primorska group, the branch of TORA international bonsai school. I was glad to hear that none of the trees we worked on at workshops in last three years didn't die. That means that we work at right pace, step by step and slowly building the right structure of future bonsai. Here are some examples of trees we worked on in last three seasons of school:
 
"Koliko dreves vam je že propadlo od kar delamo skupaj?" je bilo vprašanje članom Primorske skupine šole TORA. Vesel sem bil, ko sem slišal, da niti eno drevo, na katerih smo delali v šoli doslej ni umrlo. To pomeni, da delamo s pravim tempom, korak za korakom počasi gradimo strukturo bodočega bonsaja. Spodaj je nekaj primerov dreves iz zadnjih treh sezon šole:
 
Ulmus minor is one of the best broadleaved species for bonsai, but it is really hard to find a good material. In spring 2013 Gregor brought this straight pole to the workshop; if this wouldn't be an Ulmus we'd never tried to turn it in to decent bonsai. But with this species we did. So first we selected the branches and then process of development of right structure started.
 
Poljski brest (Ulmus minor) je ena najboljših vrst za vzgojo v bonsaj, a dober materijal je res težko najti. Spomladi 2013 je Gregor na delavnico prinesel raven kol; če ne bi šlo za brest se najbrž niti ne bi trudili s preobrazbo v vsaj približno dober bonsaj. Toda s to vrsto se splača poskusiti. Najprej smo napravili selekcijo vej in potem se je začel proces razvoja strukture.
2013-3. - starting material
 
2014-1. - after one growing season
 
2015-1. - after two growing seasons

After just two growing seasons the result is great. Still a long way to go though, but the bonsai starting to emerge from bad material. The ramification is getting better and better. First branch needs some corrections to get rid of that ugly bow, fishing stick, but the other things are on the right way.
 
Po samo dveh rastnih sezonah je rezultat dober. Še vedno mu veliko manjka, toda iz slabega materijala se je začel kazati bonsaj. Prva veja potrebuje nekaj popravkov, treba se bo znebiti grdega loka, ribiške palice, toda ostale stvari se razvijajo tako, kot je treba.
 
Also the next example, Prunus mahaleb, belongs to Gregor. Also not a first class material, but with all dead-wood interesting enough to worth trying. So we made a plan, and after two growing seasons the tree is on good way.
 
Tudi naslednji primer, rešelika, je Gregorjeva. Ne gre za prvovrstni materijal, toda z vsem suhim lesom je vseeno vredna truda. Naredili smo načrt in po dveh sezonah je drevo na dobri poti.
 
2013-3. - starting material
 
Study of the possible design

After first styling

2015-1. - after two growing seasons
 
Now the tree needs a right pot, I am thinking about round one, and some modifications on branches. But nevertheless good work!
 
Drevo zdaj potrebuje pravo posodo, jaz bi jo posadil v okroglo, in nekaj popravkov v vejah. Vseeno pa gre za dobro delo! 
 
Virtual with the pot
 
And last but not least another Prunus mahaleb to show our approach in the school. This material was collected by Sami and has a really great potential. At first intervention we just cut all the unneeded branches and set the main line. That's it! Just look at the first branch! It was hidden, but now is clearly visible. What a character!
 
In nenazadnje še ena rešelika za ilustracijo našega pristopa v šoli. Materijal je izkopal Sami in ima res velik potencial. Pri prvem posegu smo zgolj porezali odvečne veje in določili glavno linijo. In to je to! Poglejto prvo vejo! Prej skrita je zdaj jasno vidna. Kakšen karakter!
 
2015-1. - material
 
After first intervention
 
The next step will be wiring of the main branches and then the building of the crown will start!
 
Naslednji korak bo žičenje glavnih vej in potem se bomo lotili gradnje krošnje!

četrtek, 8. januar 2015

ESPRIT BONSAI

We are pleased to inform you that brand new English language magazine dedicated to Bonsai enthusiasts has just been released! To discover the magazine, you can browse an extract of Esprit Bonsai International on website!


10 years of valuable experience. Created in 2003, Esprit Bonsai is now leading French magazine on bonsai read by thousands of bonsai enthusiasts. The diversity and the quality of its content is known worldwide and, as wished by many international readers, it is now available for the first time in English. The magazine for bonsai enthusiasts. Written by experts and illustrated with high-quality photographs, Esprit Bonsai is a must-read for the bonsai enthusiast and constant source of new ideas, cutting-edge information and inspiration.