sobota, 30. januar 2010

KLASIČNO

Spear time until spring is good for learning. And Tora is right place for that! This time Matevz come in for basic workshop, his wife gave him this workshop as a gift. Bravo! Matevz already take care for two "finished" bonsais, which he bought in Tora, but now was a time for learning. It would be better if the order would be opposite, but nothing is missed.

Čas do spomladanskih opravil je najbolje nameniti učenju. In Tora je pravi kraj za to! Tokrat je bil na začetnem tečaju Matevž, ki mu je šolanje podarila žena. Bravo, bravo. Matevž že skrbi za dva "dokončana" bonsaja, ki ju je kupil v Tori, zdaj pa je prišel še na izobraževanje. Vrstni red je sicer obraten pravemu, ampak nič še ni zamujenega.

We worked on one of the junipers I did bring from Belgium. This is a good learning material! Matevz likes deciduous trees more, as he said, but wiring is the same on every species.

Delala sva na enem od kitajskih brinov, ki sem jih za ta namen pripeljal iz Belgije. Odličen učni materijal! Matevžu so sicer bližje listavci, vsaj tako pravi, žičenje je pa itak na vseh drevesih enako."I didn't think, that there is so much work," he admitted at the end. But he also said that he'll be back for sure. We also spoke about actual theme from SBK forum, about different approaches. In Tora I am teaching a classical, Japanese bonsai, but every student can then take a direction which he like the most.

"Nisem si mislil, da je toliko dela, " je na koncu piriznal, a v isti sapi dodal, da se zagotovo še vidimo. Dotaknila sva se tudi aktualne teme o različnih pristopih, ki se je vnela na forumu SBK. V Tori učimo klasični, japonski bonsaj, vsak študent pa se lahko v nadaljevanju odloči za smer, ki mu najbolj leži.

torek, 26. januar 2010

POKAL

One of the most important weekends in first part of the season is over: XI. Noelanders Trophy in Zolder, Belgium. Raje was the first Slovenian who exhibit his tree there, you can find his impressions at his blog , some of my photos you can find at SBK web page. Of course I enjoyed the exhibition, but for me the exhibition was not the most important event. The most important was meeting with Enrico Savini: Tora is becoming a branch of his school Progetto Futuro! We'll start in the autumn, but if you are interested you can already sign in - there will be room for 10 students!

Za mano je eden najpomembnejših bonsajističnih koncev tedna prvega dela sezone: XI. Noelanders Trophy v Zolderju v Belgiji. Raje je kot prvi SLovenec tam razstavljal svoje drevo, njegove vtise lahko najdete na njegovem blogu , nekaj mojih slik pa tudi na strani SBK. Jasno, da sem nadvse užival, a najpomembnejši dogodek tega konca tedna zame ni bila razstava, temveč dogovor z Enricom Savinijem. Tora postaja podružnica njegove šole Progetto Futuro! Začeli bomo jeseni; že zdaj pa zbiramo prijave vseh, ki jih to zanima. Prostora bo za 10 študentov!The winner of the Noelanders Trophy is opening the brunch of his school in Slovenia!
Zmagovalec Noelanders Trophyja podružnico svoje šole odpira tudi v Sloveniji!

ponedeljek, 18. januar 2010

LED

Sight as can be seen on the photo below would frighten me on the beginning of my bonsai career: oh, my tree has friezed! But now the iced future jin on the juniperus named Warsaw only means curiosity and pleasant esthetic sight. Now I know, that hard trees can not be hurt by cold. In 20 years I didn't lost a single bonsai due to cold. Not cold, the winter drought is dangerous.

Pogled na prizor, ki ga lahko vidite na spodnji sliki, bi me na začetku moje bonsajistične poti prestrašil: joj, moje drevo je zamrznilo! Zdaj pa v led okovani prihodnji džin na brinu imenovanem Varšava opazujem kot zanimivost, kot prijetno estetsko doživetje. Vem, da prezimnotrdnim drevesom mraz ne more do živega. V 20-ih letih mi zaradi mraza ni propdale še niti en bonsaj. Nevarna je zimska suša in ne mraz.
In the end of the week we are going to Noelanders Trophy. See you in Belgium!

Sicer pa odštevam dneve do odhoda na Noelanders Trophy. Se vidimo v Belgiji!

sobota, 16. januar 2010

VIDEO

We have fun in Tora today. Tomaz, Andrej and Primoz were here for a workshop and we enjoyed bonsaism. Instead of words and photographs you can see a video for the first time here on my blog. This is just a kind of testing ...

Danes smo se imeli v Tori spet fajn. Na delavnco so prišli Tomaž, Andrej in Primož in uživali smo v bonsaizmu. Sicer pa namesto besed in fotografij tokrat prvič objavljam kar video zapis. Tako za pokušino ...

sobota, 9. januar 2010

SNEG

What happened with global worming?

Kaj se je zgodilo z globalnim segrevanjem?

P.S.: There are still free spots for Saturday's advanced workshop!

P.S.: Še vedno se lahko prijavite za nadaljevalno delavnico v soboto!

petek, 8. januar 2010

NAPREJ

In Tora we'll start with new season in Saturday, 16Th of January. There will be a new workshop for three students who want to expand their bonsai-knowledge. One spot is already taken (is that so Primoz?), two are still free. So, if you have a proper tree and desire for learning, then you are more then welcome!

Novo sezono bomo v Tori začeli v soboto 16. januarja. Nova delavnica za tri, ki si želijo poglobljenega študija bonsajizma. Eno mesto je že zasedeno (a ne Primož?), dve sta še prosti. Če imate svoje drevo in željo po znanju, se nam pridružite! Prijave na 041 241224 .And then we'll go to the Noelanders Trophy. In last few years Trophy become one of the most prestigious exhibition in Europe and one can not miss that. Raje will be the first Slovenian who'll exhibit his pine at this exhibition. Congratulations! This is just confirming of our right way. That Tora is on right way!

Potem pa bo tu že Noelanders Trophy. V zadnjih letih je to postala ena najprestižnejših razstav v Evropi in se je enostavno ne sme zamuditi. Raje bo kot prvi Slovenec na razstavi razstavljal svoj bor. Iskrene čestitke! Potrditev, da je najina pot prava. Da je Tora na pravi poti!