sreda, 28. maj 2014

PRIPRAVE

Preparations for the VI. International bonsai exhibition in the congress center Mons in Ljubljana are in the final stage. As always, these days are full of work, coordination, telephone calls and e-mails. When in the Saturday all will began, most of the work will be done ...
 
Priprave na VI. Mednarodno razstavo bonsajev v kongresnem centru Mons v Ljubljani so v zadnji fazi. Kot vedno je v teh dneh ogromno dela, usklajevanja, telefonskih klicev in elektronske pošte. Ko se bo v soboto vse skupaj začelo, bo večina dela opravljenega ...

 

Program:
SATURDAY, 31. MAY:
9.00 – OFFICIAL OPENING
10.00-17.00 SIMULTANEOUS DEMONSTRATIONS: ANDREA MELLONI (GER), SANDOR PAPP (HUN), SLOVENIAN ARTISTS
11.00 GUIDED TOUR, TREES CRITIQUE: TOMAŽ KOVŠCA (SLO)
16.00 LECTURE ON BONSAI AGRONOMY, LUCA BRAGAZZI (ITA)
19.00 END OF FIRST DAY
21.00 GALA DINNER AND ANNOUNCEMENT OF THE BEST TREES
SUNDAY, 1. JUNE:
9.00 OPENING OF THE SECOND DAY
9.30-16.00 SIMULTANEOUS DEMONSTRATIONS: ANDREA MELLONI (GER), SANDOR PAPP (HUN), SLOVENIAN ARTISTS
17.00 OFFICIAL CLOSURE OF EXHIBITION

Program:
SOBOTA, 31. MAJ:
9.00 – URADNA OTVORITEV RAZSTAVE
10.00-17.00 SIMULTANE DEMONSTRACIJE: ANDREA MELLONI (NEM), SANDOR PAPP (MADŽ), SLOVENSKI BONSAJISTI
11.00 – VODENI OGLED RAZSTAVE, KRITIKA DREVES: TOMAŽŽ KOVŠŠCA (SLO)
16.00 – PREDAVANJE O AGRONOMIJI BONSAJA, LUCA BRAGAZZI (ITA)
19.00 – KONEC PRVEGA DNE
21.00 – GALA VEČERJA IN RAZGLASITEV NAJBOLJŠŠIH DREVES
NEDELJA, 1. JUNIJ:
9.00 – ODPRTJE DRUGEGA DNE RAZSTAVE
9.30-16.00 – SIMULTANE DEMONSTRACIJE: ANDREA MELLONI (NEM), SANDOR PAPP (MADŽ), SLOVENSKI BONSAJISTI
17.00 – URADNO ZAPRTJE RAZSTAVE
 
Of course I have a lot of work also with my trees, preparing them for exhibition. I'll exhibit four trees; I also prepared this big white pine for my customer. It is a stereotypical bonsai, which will certainly garnered a lot of interest among the visitors. You are welcome!
 
Seveda imam ogromno dela tudi z svojimi drevesi, ki jih pripravljam na razstavo. Razstavil bom štiri; za razstavo pa sem za stranko pripravil tudi ta veliki beli bor. Gre za stereotipen bonsaj, ki bo med obiskovalci gotovo požel veliko zanimanja. Vabljeni!
 
 
 

četrtek, 22. maj 2014

BRIN NITRA

Juniper started its bonsai life in the spring of 2009, when I was invited to Nitra, Slovakia, where I made a demonstration on it. Tomaž Hafner assisted me. Since then, juniper already progressed a lot, but still I am not quite satisfied with its image.
 
Bonsajska pot tega brina se je začela spomladi leta 2009, ko sem bil povabljen v Nitro na Slovaško in tam opravil demonstracijo na njem. Asistiral je Tomaž Hafner. Od tedaj je že lepo napredoval, še vedno pa nisem čisto zadovoljen z njegovo podobo.
 
Juniperus, April 2009, before
 
Juniperus, April 2009, after
 
These days it underwent a new transformation, I chose the new front, but still, in the crown  is still a lot of shock needles. Until it will not change them with the normal (and it will take at least another two seasons), of course, will not be suitable for exhibition. This does not mean that It already brings me a great satisfaction!
 
Te dni je doživel novo preobrazbo, izbral sem novo prednjo stran, predvsem pa je v krošnji še kar nekaj šok iglic. Dokler ne bo vseh zamenjal z normalnimi (in to bo trajalo še vsaj dve sezoni) seveda ne bo primeren za razstavljanje. To pa ne pomeni, da mi že sedaj ne prinaša velikega zadovoljstva!
 
Juniperus, May 2014
 
Meanwhile the students had a defoliating time!
 
Med tem je bil za študente čas za razlistenje!
 

ponedeljek, 12. maj 2014

WROCLAW

So, the XXX. EBA Convention in Wroclaw, Poland, is officialy closed. As I wrote in post before, I was part of a EBA Demo Show, and together with my assistant Tomaž Hafner worked on giant spruce collected by Miha Oberstar in Slovenian Alps. The tree took a lot of atention even before we started to work on it. In the evening before Nataša asked me if I can make a sketch of a tree, so she could understand what styling I have in mind. So I took a peace of paper and drew it down. Next day all went exactly as we planned.
 
Tako, XXX. EBA konvencija, ki jo je gostil Wroclaw na Poljskem, je uradno končana. Kot sem napisal že zadnjič, sem bil del EBA Demo Showa, z asistentom Tomažem Hafnerjem sva delala na veliki smreki, ki jo je v naših Alpah izkopal Miha Oberstar. Drevo je poželo veliko zanimanja še preden sva se lotila dela. Večer pred demonstracijo, me je nataša prosila, če lahko narišem skico, da bi lažje razumela, kakšen stajling imam v mislih. Vzel sem košček papirja in narisal skico. Naslednji dan je vse šlo natančno po načrtu.
 
Starting material
 
We started with wrapping the raffia and heavy bending of two main branches. Constant spraying is very important when one work on spruce ... If this work has been done at my studio, I would stop right after the bending and put the tree to rest. But at the demo we did a step more. We wired also the primary branches. And sprayed the tree all the time :-)
 
Začela sva z navijanjem rafije in močnim krivljenjem dveh glavnih vej. Nenehno pršenje je zelo pomembno pri delu na smreki ... Če bi smreko delal v mojem ateljeju, bi se po krivljenju vej ustavil in drevesu privoščil nekaj mesecev počitka. Toda na demonstraciji sva napravila še en korak naprej. Ožičila sva primarne veje. In ves čas smreko pršila :-)
 
 
 
After four hours of work, Tomaž thank you, you did a great job!, we completed the first styling. We didn't wire the secundary branches and we didn't touch the fresh tips, because this would be really stressful for the tree in this time of the year. Result is seen on the next picture. Really old, powerful tree with great bonsai future!
 
Po štirih urah dela, Tomaž hvala, zelo si se odrezal!, sva prvo oblikovanje dokončala. Nisva žičila sekundarnih vej in nisva se dotikala svežih vršičkov, saj bi bilo to za drevo v tem letnem času zelo stresno. Rezultat je na spodnji sliki. Staro, izjemno močno drevo z sijajno bonsajsko bodočnostjo!
 
 
The next step will be done in autumn or when the new owner will decited to do it. I hope I'll see this tree some day again on a big show!
 
Naslenji korak bo napravljen jeseni ali, ko se bo novi lastnik pač odločil. Jaz samo upam, da bom to drevo nekoč spet srečal na kakšni veliki razstavi!
 
The Polish organizators did a good job, the exhibition was on a relatively high level. The first prize was given to Tsuga by Harald Lehner, Germany. For me, at least the Crataegus by Richard Chambers was better (Crateagus was already exhibit by Kevin Willson on Noelanders trophy, however the duo is actually one team ..), the presentation of japanese Larch by Rafal Kulesz was also great by my humble opinion.
 
Poljski organizatorji so se odrezali, razstava je bila na relativno visokem nivoju. Prvo nagrado so podelili čugi Haralda Lehnerja, Nemčija. Zame je bil boljši vsaj glog Richarda Chambersa (glog je na Noelanders trophyju že razstavljal Kevin Willson, ampak ta dva sta tko ali tako en tim ...), po mojem skromnem mnenju pa je bila odlična tudi predstavitev japonskega macesna, ki jo je pripravil Poljak Rafal Kulesz.
 
 


 
Next convention will be hosted by Kestutis Ptakauskas and his team in Lithuania!
 
Naslednjo konvencijo bo v Litvi z svojo ekipo gostil Kestutis Ptakauskas!

četrtek, 8. maj 2014

DEMO EBA

My next destination is Wroclaw, Poland, the XXX. EBA Convention. In Sunday I'll be part of EBA Demo Show , all readers and fans of this blog are all invited! I'll be working on this big spruce. It was collected by Miha Oberstar in Slovenian Alps and is now ready for first styling. It is quite big for one day (six hours) demo, Tomaž Hafner will assist me. I don't think we'll finish it, but let me explain why: The tree is well over 100 yrs old, it survived rough winters high in the mountains and so it deserves all respect I can give to it. So, my plan is just to set a structure of main branches and not to work on small ones an over do it. As I would do it in my studio. The next step will be done in autumn. So this is the plan. Maybe some one from the audience will be disappointed, but the real bonsai art is to keep this ancient trees alive and not in killing the trees because of the show. See you in Wroclaw!
 
Moja naslednja postaja je Wroclaw na Poljskem, ki bo gostil XXX. EBA konvencijo. V nedeljo bom del EBA Demo Šova , vsi bralci in sledilci tega bloga ste lepo vabljeni na ogled! Delal bom na veliki smreki. V naših Alpah jo je izkopal Miha Oberstar in zdaj je pripravljena na prvo oblikovanje. Za enodnevno demonstracijo (šest ur) je zelo velika, toda pomagal mi bo Tomaž Hafner. Mislim, da je ne bova dokončala, naj razložim zakaj: Drevo je staro krepko čez 100 let, visoko v hribih je preživelo ostre zime in zasluži si vse spoštovanje, ki mu ga lahko dam. Moj načrt je tako zgolj postavitev strukture osnovnih vej, brez del na manjših vejicah, kar bi drevesu lahko škodovalo. Tako, kot bi to napravil tudi doma. Naslednji korak bo napravljen jeseni. To je načrt. Mogoče bo kdo med gledalci celo razočaran, toda prava umetnost v bonsajizmu je ohraniti starodavna drevesa živa in ne njihovo ubijanje samo zaradi šova. Se vidimo v Wroclawu!