nedelja, 13. marec 2011

DAMA

So, we are starting for real. Today I was working on ancient Prunus mahaleb, which always fills me with respect. Work on it is something special - concentrated but full of enjoyment. Natasha joined me, she was learning by watching this time. In silence and talking with tree. Work is not finished yet, this is only after first day:

Začenjamo torej zares. Danes sem delal na stoletni rešeliki, ki me vedno navda s spoštovanjem. Delo na njej je vedno nekaj posebnega - zbrano a polno užitka. Pridružila se mi je Nataša, ki se je tokrat učila z gledanjem. V tišini in v pogovoru z drevesom. Delo še ni končano, za nama je šele prvi dan:

Prunus mahaleb 2009

Prunus mahaleb 2011 after first day of working

Natasha is first member of the pack, Joze the second, they joined intensive program by Tora - they will be noticed about my bonsai plans and they will join whenever they feel so. So they will be in all year-round school, they will learn about all phases of working on and caring for the trees. 

Nataša je prva v jati, Jože drugi, pridružila sta se intenzivnejšemu programu Tore - sproti bosta obveščena o mojih bonsajskih načrtih in se, ko se bosta za to odločila, pridružila. Tako bosta pravzaprav deležna celoletnega šolanja, spoznala bosta vse faze obdelave in skrbi za drevesa.

Ni komentarjev: