torek, 06. marec 2012

GOGI

Gogi is a designer of www.eba2012.si/en web page, he is also author of show logo - dragon in the crown of bonsai. Now the pay-day is here :-) . Roland gave him a nice yamadori, I contributed a beginner's workshop. Gogi went home much happier than if he charged his service in cash. We have a great day; Gogi is great guy, he showed extraordinary will for work on the tree and even after 8 hours of work he was not in bad mood. Contrary - from hour to hour he was merrier and this good vibe he scattered around. Roland worked on Carpinus, It went one step further. We started outside, at spring sun: 

Gogi je oblikoval spletno stran www.eba2012.si , je tudi avtor logotipa razstave - zmaja v krošnji bonsaja. Zdaj je prišel čas za plačilo njegove storitve :-) . Roland je podaril lep jamadori, jaz sem prispeval tečaj in Gogi je odšel domov veliko bolj srečen, kot če bi zaračunal običajno ceno v denarju. Skupaj smo preživeli super dan; Gogi je neuničljiv Štajerec, ki je pokazal izjemno voljo za delo na drevesu in ga tudi dobrih 8 ur dela ni spravilo v slabo voljo. Nasprotno, iz ure v uro je bil boljše volje in svoje razpoloženje trosil tudi naokoli. Roland je delal na gabru, ki je napravil še en korak naprej. Začeli smo zunaj, na spomladanskem sončku:"Do you really think, that this is OK, what sen-sei will say?"

"Pa res misliš, da je to prav, kaj bo rekel sen-sei?"


Gogi and I worked on good Fagus; Roland gave a material, which is far beyond the beginners level, it would be a challenge also for many experienced artists. So we started to work and from this bush

Z Gogijem sva delala na dobri bukvi; Roland je prispeval materijal, ki je daleč presegel začetniški nivo, izziv bi predstavljal za marsikaterega izkušenega bonsajista. Zato sva z Gogijem zavihala rokave in iz tega grma


in eight hours we created a nice bonsai with great future. For broadleaved it has a incredible finished crown already after first shaping. Abundance of branches allowed good selection, ramification was fantastic. Just re-potting in to proper pot, taking care of details and after year or two the Fagus will be ready for show. For broadleaved incredible fast. The biggest weakness of the tree is lower part of trunk, also nebari isn't the best. But at yamadori one can't expect perfection.

v osmih urah ustvarila bonsaj z lepo prihodnostjo. Za listavca ima drevo po prvem oblikovanju že neverjetno dodelano krošnjo, obilica vej je omogočala dobro selekcijo, tudi razvejanost je bila fantastična. Še presajanje v posodo, urejanje podrobnosti in čez leto ali največ dve, bo bukev že pripravljanje na razstavo. Za lsitavca res neverjetno hitro. Največja slabost drevesa je raven spodnji del in ne najboljši nebari, ampak pri jamadoriju popolnosti ne gre pričakovati. 


Meanwhile Roland was still staring in to his Carpinus ... :-)

In med tem, ko sva z Gogijem končala, je Roland še kar strmel v svoj gaber ... :-)


P.S.: Tomaž R. was also here, but we'll finish his tree tomorrow.

P.S.: Tu je bil tudi Tomaž R., njegovo drevo bomo dokončali jutri.

Ni komentarjev: