četrtek, 12. april 2012

MOJCEJ

At last night session of Tora group some trees did a step forward. Marija worked on Chamaeciparys, shonin size, Tomaž worked on a little bigger one - he did his first independent work on a tree.  

Na sinočnjem srečanju skupine Tora je nekaj dreves napravilo korak naprej v svojem razvoju. Marija je delala na pacipresi šohin velikosti, Tomaž je na malce večji opravljal prvo samostojno delo:

Tomaž working on his first project

More experienced students joined their power at Janez's Juniperus, after they finished work on their own trees. Well, some gave only moral support :-)

Bolj izkušeni študentje so potem, ko so opravili delo na svojih drevesih, moči združili na Janezovem brinu. No, eni so dajali zgolj moralno pomoč pri žičenju :-)

Miha giving moral support to hard workers ...

Juniper did another step forward. It is full of stress needles for now, because many things had happened to it in short time, isn't so Janez? With proper care, detailed wiring, working on details it could be in exhibition form in no time.

Brin je napravil še en korak naprej. Zdaj je sicer poln stresnih iglic, saj se mu je v njegovi kratki zgodovini zgodilo že marsikaj, a ne Janez! S pravilno oskrbo in še detaljnejšim žičenjem, obdelavo podrobnosti, pa lahko kmalu postane razstavno drevo.

Juinperus before

Juniperus after last night session


This morning Mojca came in for beginners workshop. She went home as happy owner of new tree!

Danes dopoldne se je na začetnem tečaju oglasila še Mojca. Domov je odšla srečnejša za svoje prvo drevo!Ni komentarjev: