ponedeljek, 12. november 2012

ŠENIMAIMENA

The story of juniper that I represent this time, started in autumn 2010 and it is an example of how projects are taking place in the Tora school. Tomaž was lucky then, he got permission to collect a large amounts of urban yamadoris. At the time, he collected some excellent junipers, many of them are still waiting for treatment. This one is a good subspecies, cultivar with needles very similar to  appreciated Itoigawa.
 
Zgodba brina, ki jo predstavljam tokrat, se je začela jeseni leta 2010 in je primer, kako potekajo projekti v šoli Tora. Tomaž je takrat zadel tombolo, kakor se reče, in dobil dovoljenje za izkop večje količine urbanih jamadorijev. Takrat je izkopal kar nekaj izvrstnih brinov, mnogi še čakajo na obdelavo. Dotični je dobre podvrste, kultivar z iglicami zelo podobnimi cenjeni Itoigawi.
 
2010 - a lot of new material!
 
Because the juniper respond with new growth and was already well-rooted, we planned a development of the tree - at the first workshop we cut one redundant branch, decided about design, gave three major curves to the branch, from which the crown will be styled. More than enough interventions for once, the Juniper rested again for one year.
 
Ker se je že v letu dni dobro ukoreninil in odzival z bujno rastjo, sva napravila načrt razvoja - na prvi delavnici sva odrezala eno odvečno vejo, se odločila za dizjan in veji, iz katere bo v nadaljevanju nastala krošnja, dala tri večje krivine. Več kot dovolj posegov za enkrat; brin je leto dni spet počival.
 
2011 - starting material

the work beggin
 
This autumn the time to perform the next step has arrived. The branch that we bended reacted well and after removing raffia stood in the desired position. We bended it in point 1 - down in point 2 - back and up and at point 3 - across the basic branch and down. Curves complement the trunk and form a base line of tree.
 
Letos jeseni je nastopil trenutek za naslednji korak. Veja, ki sva jo krivila je lepo odreagirala, po odstranitvi rafije je obstala v željenem položaju. Skrivljena je bila v točki 1. - navzdol, v točki 2. - nazaj in navzgor, v točki 3. naprej, preko osnovne veje in navzdol. Krivine dopolnjujejo deblo in tvorijo osnovno linijo drevesa.
 
Basic line
 
Last redundant branch, with the assistance of another Tomaž lost green and bark and was turned into attractive jin, which will be an important part of the overall composition.
 
Zadnja odvečna veja je ob pomoči drugega Tomaža izgubila zelenje in skorjo in se spremenila v atraktiven džin, ki bo pomemben del celotne kompozicije.
 
 
This was followed by cleaning and wiring all the other branches, which lasted a few days.
 
Sledilo je čiščenje in žičenje vseh preostalih vej, ki je trajalo nekaj dni.
 
after wiring
 
After wiring and allocation of branches the form was already visible, now the time for the best came: design and definition of the crown. It started with bending jin and then all the other branches.
 
Po končanem žičenju in sprotnem grobem razporejanju vej se je oblika že nakazovala, zdaj je prišlo na vrsto tisto najslajše: oblikovanje in definiranje krošnje. Začelo se je s cepljenjem in krivljenjem džina, potem pa še z vsemi ostalimi vejami.
 
Result for the time beeing
 
Juniper now again needs a year of rest, then it will be transplanted in to first pot. In the meantime we'll work on the dead wood and details. We left also another branch of the reserve, which is covered with black cloth on photograph and will be removed next summer.
 
Zdaj brin spet potrebuje leto dni počitka, potem pa bo že na vrsti presajanje v bonsajsko posodo. Vmes še delo na suhem lesu, ukvarjanje s podrobnostmi. Na drevesu je tudi še ena rezervna veja, ki je na fotografiji prekrita s črno tkanino in bo odstranjena naslednje poletje.
 
Work on such a tree is pure pleasure. It allows creative expression and an excellent result. I can not wait to see it in bonsai pot!
 
Delo na takšnem drevesu je ćisti užitek. Omogoča ustvarjalno izražanje in odličen rezultat. Komaj čakam, da ga vidim v bonsajski posodi!

Ni komentarjev: