četrtek, 11. april 2013

REKORD

The first real day of spring was celebrated with our work outdoors! We enjoyed the warmth and the sun and worked on trees. Miha was trimming and later also wiring his azalea under the watchful eye of Tomaž and Marija. Azalea did a significant progress in one year.
 
Prvi pravi pomladni dan smo krstili z delom na prostem! Uživali toploto in sončne žarke ter se ukvarjali z drevesi. Miha je pod budnim očesom Tomaža in Marije obrezoval in kasneje tudi žičil azalejo, ki je v zadnjem letu zelo napredovala. 
 

 
Aleš was finalizing his project of dwarf hinoki cypress.
 
Aleš je dokončeval svoj projekt pritlikave ciprese hinoki.

 
And when the evening drove us to the workshop, Nik also dropped by. He performed a quick transformation of larch, demonstration worth of every stage! ;-) In an hour and 20 minutes he created a future bonsai from raw material. This is a right speed for impatient viewers on demonstrations! Maybe this was even some record?
 
In ko nas je večer pregnal v delavnico, se je oglasil še Nik. Izvedel je rokohitrsko preobrazbo macesna, demonstracijo vredno vsakega odra! ;-) V uri in 20 minut je iz neobdelanega materijala ustvaril bodoči bonsaj. To je hitrost za običajno neučakane gledalce na demonstracijah! Morda je padel celo kakšen rekord?
Despite the speed, the result is a nice tree. Nik Bravo!

Kljub hitrosti je nastalo lepo drevo. Bravo Nik!

P.S.: Tora continue to accept new members. You can also join the Prmorska or Maribor group!

P.S.: Tora še naprej sprejema nove člane. Lahko se pridružite tudi Primorski ali Mariborski skupini!

Ni komentarjev: