ponedeljek, 07. oktober 2013

MIYABI TEN

When the man on the stage is more important than the tree, when the demonstrator is eager for attention and the subject of demonstration is in the second plan, then everything loses meaning. It is true that the modern bonsai demonstrations are show first and then anything else, but sometimes, in fact many times, things go across the boundaries of good taste.

This weekend we went to Gorgo al Monticano near Venice, Italy, where we visited Miyabi bonsai ten. The exhibition promised beautiful trees and interesting demonstrator : Masashi Hirao is student of famous Saburo Kato. Perhaps I'll do injustice to someone, but with gentle words - demonstration did not work. First, the organizers started demo delayed for a whole hour, then Hirao and his stage assistant, who was in charge of music and like, prepared the scene for another hour, they moved lights around and did a real drama. When all was finally  ready and even a tree in the right place, Hirao take care of yet another show. Before starting to work on the tree, he did the ceremonial thank to organizers, and then continued with a similar ceremonial introduction to the demonstration: he revealed the golden scissors, which were the gift to him from Saburo Kato. He did the  meditation with them on the stage, and then also made ​​the first cut on the tree. Then he put them back to safety. With this ceremony he wanted to honor the spirit of his great teacher, which would then lead him during a demonstration ...

Ko je človek na odru pomembnejši od drevesa, ko je demonstrator željan pozornosti in je predmet demonstracije v drugem planu, potem vse skupaj izgubi smisel. Že res, da so moderne bonsajske demonstracije najprej šov in potem še kaj drugega, a včasih, pravzaprav vedno večkrat, gredo stvari čez mejo dobrega okusa.
 
Ta konec tedna smo se odpravili v Gorgo al Monticano pri Benetkah, kjer smo obiskali Miyabi bonsai ten. Razstava je obljubljala lepa drevesa in zanimivega demonstratorja: Masaši Hirao je učenec slovitega Sabura Kata. Morda bom komu zdaj napravil krivico, a če sem nežen z besedami - demonstracija se ni najbolj posrečila. Najprej so organizatorji z začetkom demota zamujali za debelo uro, potem pa sta Hirao in njegov odrski pomočnik, ki je skrbel za glasbo in podobne reči, še eno uro pripravljala prizorišče, premeščala luči in iz tega napravila pravo dramo. Ko je bilo končno vse nared in celo drevo na pravem mestu, je za dodaten šov poskrbel še Hirao sam. Pred začetkom dela na drevesu, se je ceremonialno zahvalil organizatorjem, potem pa nadaljeval s podobno ceremonialnim uvodom v demonstracijo: razvil je zlate škarje, ki mu jih je po končanem šolanju podaril sam Saburo Kato, z njimi na odru meditiral in nato opravil prvi rez na drevesu. Potem jih je pospravil nazaj na varno. S to ceremonijo, naj bi počastil duha svojega velikega učitelja, ki naj bi ga potem med demonstracijo vodil ...
 


Bonsai warrior Masashi Hirao

If anything, we at the West aren't used to such such intros. Instead of respect to the great Saburo Kato everything was like a one big farce. The man who calls himself a Bonsai warrior, and believes that only show is important, for me, only me, he loses all the competency ... Maybe, in the original Japanese environment, all together would looked a lot better, I also believe, not only believe, I know it, that Masashi Hirao is a bonsai master, but this time he did not show that or I did not realize so.

Če kaj, potem takšnih uvodov na Zahodu nismo vajeni. Vseskupaj je namesto spoštovanja do velikega Sabura Kata vzbudilo zgolj čudne poglede in je spominjalo na burko. Človek, ki sam sebe imenuje Bonsajski bojevnik, in meni, da je pomemben zgolj šov, zame, poudarjam, zame, izgublja vse kompetence ... Mogoče bi v originalnem japonskem okolju vse skupaj izpadlo veliko bolje; verjamem tudi, ne samo verjamem, vem, da je Masaši Hirao bonsajski mojster, a tokrat tega ni pokazal oz. jaz tega nisem tako dojel.
 

Demonstration was well-attended ... at the beginning
 
Exhibition shelves in the Villa Foscarini were prepared very well. We were fascinated by the fact that each tree has plenty of space, so the observer could really pay atention to every detail. There were some trees at a very high level, but it is interesting that there were quite a few of them from to us unknown reason planted at bad angle. They offered to viewers the wrong front. Only in our opinion, of course. Was it just a mistake of the organizers, who, after the photographing, put the trees back at the wrong angle, or the exhibitors did it on deliberately, we did not know. Well at least at one maple was clear (due to the position of pot) that the author of this tree, planted it at bad angle.
 
Razstavne police v vili Foscarini so bile zelo dobro pripravljene, navduševalo je dejstvo, da ima vsako drevo dovolj prostora, da se mu opazovalec res lahko posveti. Med razstavnimi primerki je bilo nekaj dreves na zelo visokem nivoju, zanimivo pa je, da jih je bilo kar nekaj iz nam (Janez, Miha, Jan) nerazumljivega razloga v posode posajenih pod nepravim kotom oz. so gledalcem nudila napačno prvo stran. Zgolj po naši presoji seveda. Ali je bila to zgolj napaka organizatorjev, ki so drevesa po fotografiranju napačno postavili nazaj na police ali pa namen razstavljalcev, nismo dognali. No vsaj pri enem javorju je bilo jasno (zaradi položaja posode), da je avtor drevo pod tem kotom posadil nalašč.

Janez observing the trees

This very good maple was planted at bad angle, only by our opinion of course! 
 
This sylvestris is evidence, tah even form ordinary material a good result can be achieved ... At bad angle on the shelve ...
 


Anyway, we spent a pleasant day among bonsais, Miyabi ten will long be remembered!
 
Kakorkoli, preživeli smo prijeten dan med bonsaji, Miyabi ten pa nam bo še dolgo ostal v spominu!

P.S.: The Tora bonsai school has a yet another new member!

P.S.: Šola Tora ima od sobote naprej še enega novega člana!

 

Ni komentarjev: