ponedeljek, 21. oktober 2013

POSODA

This weekend I was in the company of colleagues from the Slovenian bonsai club. We were in Udine, Italy. At the 9th International Exhibition Autumn Leaves I exhibited my juniper, which was chosen by visitors to become the most beautiful tree in the exhibition ... Noelanders Trophy - here we come! :-)
 
Ta konec tedna sem v družbi kolegov iz Slovenskega bonsaj kluba preživel v Vidmu v Italiji. Na 9. mednarodni razstavi Jesensko listje sem razstavljal brin, ki je bil po izboru obiskovalcev razglašen za najlepše drevo na razstavi ... Noelanders Trophy - že prihajamo! :-)
 
 My Ito at winners podium
 
Moreover, I wanted to write about something else. Last time I mentioned the preparations for the exhibition. And Miha's Azalea. His composition in the exhibition was tasteful: suitable exhibition table, excellent accompanying plant, including a scroll of departing cranes ... And even though the tree is (still) not quite top, it all worked very well.
 
Sicer pa sem v tem prispevku hotel pisati o nečem drugem. Zadnjič sem omenjal priprave na razstavo. In Mihatovo azalejo. Svojo kompozicijo je na razstavi okusno opremil: primerna razstavna mizica, odlična spremljevalna rastlina, tudi zvitek z odhajajočimi žerjavi ni manjkal ... In čeprav drevo (še) ni čisto vrhunsko, je vse skupaj delovalo zelo dobro.


Miha's composition
 
Therefore, it is sometimes difficult to understand people who don't give a fair pot to the good tree. Example of Maple on this exhibition - a good crown on not very good nebari - but the tree planted in a disastrous cheap container. The overall impression is bad. In general, it seems to me that the selection of pots in the West is not receiving enough attention.
 
Zato je včasih težko razumeti ljudi, ki dobremu drevesu ne namenijo niti poštene posode. Primer javorja z razstave - dobra krošnja na sicer ne preveč dobrem nebariju - a drevo posajeno v katastrofalno, ceneno posodo. Celoten vtis je tako slab. Na sploh se mi zdi, da izboru posode na Zahodu posvečamo premalo pozornosti.

This acer was planted in to really bad pot ...
 
Adriano Bonini put on display his collection of Tokoname pots. When one observes perfection of production, it is clear why the modern potters use too much structures, glaze ... If the container is as perfect as it is a superior product of  Atsumi Hirato, then it doesn't need anything.
 
Adriano Bonini je na ogled postavil svojo zbirko Tokoname posod. Ko človek opazuje popolnost izdelave, mu je jasno, zakaj je na posodah modernih lončarjev velikokrat preveč struktur, glazure ... Če je posoda tako popolna, kot je vrhunski izdelek Acumija Hirate, potem ne potrebuje ničesar. 
 
 
 
Excellent Tokoname pots - collection of Adriano Bonini

1 komentar:

Anonimni pravi ...

Pišuka je res dober tale tvoj brin. In všeč mi je tak kot je. Z leti bo samo še boljši.

Blaž