nedelja, 13. oktober 2013

TROJNI

Last week I was very buisy with triple-trunk red pine. After four years of preparation in training pot it called me and we did the first styling ... It is a very large tree, one of the biggest in my collection and that is why it was and still is for sale or available for trade. However, for a better idea about it's size I  photographed it in wheelbarrow before styling ...
 
Zadnji teden me je zelo zaposloval trodebelni rdeči bor. Po štirih letih priprave v trening posodi me je poklical in opravila sva prvo oblikovanje ...Gre za zelo veliko drevo, eno največjih v moji zbirki in prav zaradi tega je bil in je še vedno naprodaj ali na voljo za zamenjavo. Kakorkoli, za boljšo predstavo je pred obdelavo slikan v samokolnici ... 
 
 
The best thing and the focus point, on which I will try to lead viewer attention first (about this more later), is now hidden in a container. It is not a classic triple-trunk material, it is a raft, which has very good movement and an even better bark. It will therefore be the focal point of a future bonsai .
 
Najboljša stvar in glavna točka, kamor bom skušal najprej speljati opazovalčevo pozornost (o tem nekaj več kasneje), je za zdaj skrita v posodi. Ne gre za klasični tridebelni materijal temveč za splav, ki ima zelo dobro gibanje in še boljšo skorjo. To bo torej osrednja točka bodočega bonsaja.
 

 
The good things are also very small needles that give the observer the character of Japanese white pine. This, of course, I'll try to keep. Crown is also adorned with numerous cones ( if I did not cut them when I shortened the branches ) and they add a special charm to the tree .
 
Dobra stvar so tudi že zelo majhne iglice, ki od daleč dajejo karakter japonskega belega bora. To lastnost se bom seveda trudil ohraniti. Krošnjo krasijo tudi številni storžki (kolikor jih nisem ob krajšanju vej porezal) in dodajajo drevesu poseben čar.
 

For wiring this huge tree I spent three full days,10 hours each day, so here and there you can find some sloppiness ... ;-)
 
Za žičenje ogromnega drevesa sem porabil tri polne dni po 10 ur, zato se tu in tam najde tudi kakšna površnost ... ;-)
 
 
 
This is the pine after first styling. The skeleton. The structure of primary branches. The movement is marked to the right , the tree is very dynamic. Lower right arm could have been even longer, but in order to direct attention to nebari I keeped it shorter.
 
Tole je bor po prvem oblikovanju. Okostje. Struktura primarnih vej. Gibanje je izrazito v desno, drevo zelo dinamično. Spodnja desna veja bi morda lahko bila celo daljša, pa je zaradi usmerjanja pozornosti na nebari krajša.
 
 
The picture below is my goal - that is, more green mass in a mature crown, less jins, some of them are still intact. Oh, and the pot will be rectangular, empty space will support the longest right branch.

 
Spodnja skica je moj cilj - torej več zelenja, kot ga je zdaj, zrela krošnja, tudi manj džinov, nekateri so še nedotaknjeni. Aja, pa posoda bo pravokotna, prazen prostor bo podpiral najdaljšo desno vejo.
 
 
For simplicity, I'll used a sketch - crown is composed of three parts: the bottom is a bit behind, the middle is higher but not so big and the largest, primary right crown. Lines in the crown facing to direction where I want to be the focal point of the tree.
 
Za lažjo predstavo bom uporabil kar skico - krošnja je sestavljena iz treh delov: spodnja je malce zadaj, srednja najmanjša a višja, ter največja, primarna desna krošnja. Linije v krošnji so obrnjene tako, da pogled usmerjajo tja, kjer naj bi bila osrednja točka drevesa.
 
 
Work on such material is a great pleasure. Although I was a little disappointed with the result immediately after styling, the tree, with minor modifications, from hour to hour gives me more inspiration. Now I'm sure that in upcoming years I can transform it in a good bonsai !
 
Delo na takšnem materijalu je velik užitek. Čeprav sem bil takoj po končanem delu nekoliko razočaran nad rezultatom, pa me je drevo, z manjšimi popravki, iz ure v uro bolj navdušuje. Zdaj sem že prepričan, da ga lahko v naslednjih letih spremenim v dober bonsaj!

Ni komentarjev: