četrtek, 23. februar 2012

DVA BORA

Another great evening in TORA school! Jan joined the group for the first time, he studied his Japanese black pine and learned about the environment in workshop ;-) .

Še en zanimiv večer šoli TORA! Jan je se je pridružil ekipi in študiral svoj japonski črni bor, ter se spoznaval z okoljem ;-) .

Jan studyng his JBP

Also Matej in Tomaž were here, Miha finished his pine. Let's look in more detail: this is a young, little Pinus sylvestris, with no character, only in lower part of the trunk it has some movement. Miha planted it in narrow pot, which could be final. At last workshop we continued the rhythm from lower part towards the top and from uninteresting thin trunk we created interesting line. Miha then wired all branches. Last night He finished the work. Then, in just few minutes, a nice literati was created. Now It is just one growing season from perfection. In the right side the crown must fill up a little. From uninteresting young tree a nice bonsai was created.  

Tu je bil tudi Matej, pa Tomaž, Miha je najprej dokončal svoj bor. Polejmo podrobneje: gre za mlad rdeči borček, z malo karakterja, le spodnji del debla je imel nekaj gibanja. Miha ga je že posadil v primerno nizko posodo, ki je lahko že končna. Na prejšnji delavnici sva ritem v spodnjem delu debla nadaljevala proti vrhu, ter tako iz ravnega, nezanimivega tankega debla, ustvarila zanimivo linijo. Miha je potem požičil vse veje in vejice. Delo je dokončal sinoči. Nato je v nekaj minutah nastal simpatičen literati, ki mu do popolnosti manjka le še na rastna sezona, da se krošnja na desni strani nekoliko popolni. Iz nezanimivega mladega dreveščka je nastal lep bonsaj.

After wiring and before styling

Miha preparing PS for photo-shooting

Pinus sylvestris literati after work

Miha also started a new project - he started to work on great little Fagus. I'll write more about this tree after next workshops.  

Miha je sinoči začel še en projekt - začel je z delom na izjemni mali bukvi. Več o tem drevesu po naslednjih delavnicah.

Miha working on great FS

Janez worked on much bigger pine then Miha. But in the end the character and expression of those two trees will be very similar. Only that Janez's pine will be mightier. This is also the red pine, Pinus sylvestris, it was prepared in first year of PF when the interesting curve in upper part was created. Now the time for styling the crown has arrived. Janez put rafia on all thicker branches and prepared them for bending. Because in TORA we stick with the philosophy to use as much branches as possible there was a lot of wiring. We couldn't finish the work in one evening. One must not hurry with work on bonsai. Never. The work must be done concentrated and with respect to the tree. So, we'll continued to wire and to fine-positioning of the branches at next workshop. But, how attractive the final shape will be, is already visible ...

Janez je delal na nekaj številk večjem boru kot Miha, čeprav bosta karakter in izpovednost obeh dreves na koncu zelo podobni. Le Janezov bor bo seveda veliko bolj mogočen. Tudi tu gre za rdeči bor, ki je pripravo doživel že v prvem letniku PF, ko je v zgornjem delu prej dokaj ravnega debla dobil zanimivo krivino. Zdaj je prišel čas za oblikovanje krošnje. Janez je vse debelejše veje v krošnji najprej ovil z rafijo in jih tako pripravil na krivljenje. Ker se v TORA držimo filozofije, da pri oblikovanju krošnje uporabimo čim več obstoječih vej, je žičenja veliko, in sinoči dela ni bilo mogoče končati. Z delom na bonsaju se nikdar ne sme muditi. Delo mora biti zbrano, s spoštovanjem do drevesa. Zato bomo žičenje zadnje tretjine vej in fino oblikovanje opravili na naslednji seansi. A kako atraktivna bo končna oblika, je mogoče slutiti že zdaj ...

Janez working on PS

Rafia on main branches

PS before

PS after first evening. To be continued ...

P.S.: This weekend the second year of PF under Enrico Savini will meet again. I'll report, of course!

P.S.: Konec tedna se bo na drugi delavnici drugega letnika pod vodstvom Enrica Savinija srečala skupina PF. Poročilo seveda sledi!

Ni komentarjev: