nedelja, 19. februar 2012

SMREKA K

This is intensive beginning of new season, but finally I could worked on my own tree, I styled the spruce. Picea abies found it's way in to my garden four years ago; it is yamadori from mountain pasture, you can find a lot of such trees in Slovenia: dense crown, good tapering, but just a little movement. Because this tree was not good for demonstration (too much wiring), it was growing peacefully in pot and gain power for future. 

Intenziven uvod v sezono mi ni dal dihati, a končno sem našel čas tudi za delo na svojem drevesu in oblikovanje smreke. Smreka je pot v moj vrt našla pred štirimi leti; gre za jamadori, kakršnih je na naših visokogorskih pašnikih na pretek: gosta, nabita, z dobrim ožanjem a le malo gibanja. Ker za demonstracijo zaradi preveč potrebnega žičenja ni bila primerna, je kar nekaj časa v miru rastla v posodi in nabirala moči.


The problem with such a material is dense growth which don't allow the sun to penetrate into crown, meaning that inside of the crown is more or less without needles. So, the selection of branches is very important. My philosophy is to maintain as much of green mass as I can. I did select the branches, in the bottom thicker, at the top thinner. At the top the green mass was relatively close to the trunk. I shaped some jins (I will deal with details at second styling) and after preparation of branches the tree was ready for wiring. 

Težava pri tovrstnih smrekah je gosta rast, ki svetlobi onemogoča prodiranje proti deblu, to pa pomeni, da je notranjost krošnje bolj ali manj gola. Zato je izbor vej zelo pomemben. Moja filozofija oblikovanja zahteva, da na drevesu ohranim čim več zelenja. Izbral sem veje, spodaj debelejše, proti vrhu pa tanjše in tanjše; v vrhu so veje imele zelenje dokaj blizu debla. Še nekaj džinov (s podrobnostmi se bom na drevesu ukvarjal ob naslednejm oblikovanju) in drevo je bilo po predhodni pripravi vej pripravljeno na žičenje.


Spruce is hard for wiring because of number of branches and there are also needles ... It's need to be precise and this is time-consuming ...

Smreke so zahtevne za žičenje predvsem zaradi količine vej in vejic, pa še iglice so na poti ... Treba je biti natančen in to je seveda zamudno ...


After two days of work Roland helped me with wiring, we enjoyed the Saturday night when the girls were out, and until midnight we finished wiring and roughly styled the tree.

Po dveh dneh dela mi je na pomoč priskočil Roland, tako da sva izkoristila sobotni večer, ko so bile punce zunaj, in do polnoči požičila vse veje, ter na hitro oblikovala.


Next morning I worked on silhouette again and spruce started it's bonsai-journey. Now the real work on the tree only begin. This Picea is nothing special, it has no special character, it is classical upright spruce. It's quality is hidden in details: good nebari, good tapering of trunk and branches, and even some movement. In two years time It could be a nice bonsai. With good work on it of course. We'll see ...

Naslednji dan sem silhueto še malce dodelal in smreka je stopila na bonsajsko pot. Zdaj se namreč delo na drevesu šele prav začenja. Drevo ni nič posebnega, s tem mislim, da nima posebnega karakterja, je klasična pokončna smreka, njene kvalitete pa se skrivajo v podrobnostih: dober nebari, dobro ožanje debla in vej in celo nekaj gibanja. V dveh letih lahko z dobrim delom na drevesu zelo napreduje. Bomo videli ...


2 komentarja:

Philippe Leblanc pravi ...

verry good job.

Tomaž Kovšca pravi ...

Thank you, keep reading!