četrtek, 16. februar 2012

One more evening of enjoyment; we worked a lot and we learned a lot :-)! I learned how different techniques have different influences on people! When Roland, Miha and I were wiring and were completely calm deeply in our thoughts, Matej and Janez were loudly, energetically and impetuously bending the pine tree. Let's see it a bit closer:  

To je bil še en večer uživancije na drevesih; veliko smo delali in se veliko naučili :-)! Recimo, jaz sem se naučil, kako različne tehnike različno vplivajo na ljudi! Med tem smo Roland, Miha in jaz žičili ter se ob tem popolnoma umirili, poglobljeni vsak v svoj svet, sta se Matej in Janez energično, glasno in vihravo ukvarjala s krivljenjem glavne linije na boru. Ampak poglejmo malce podrobneje:

Roland has concentrated on wiring and shaping primary branches on Carpinus:

Roland se je tokrat poglobil v žičenje in usmerjanje primarnih vej na gabru:


Miha was working on his literati-pine, until the strength leaves :-) :

Miha je ustvarjal na svojem boru v slogu literati, dokler ni obnemogel :-) :

Matej was working on basic line on his Carpinus orientalis and he also gave the movement to the primary branch:

Matej je na Orientalisu določil osnovno linijo in  dal gibanje primarni veji:


Meanwhile Janez has worked on interesting red pine:

Med tem se je Janez v ozadju ukvarjal z zanimivim rdečim borom:

Studying the line:
 
 
Študiranje linije:


At the end three of them were working on the tree :-) :

Na koncu so se nad bor spravili kar trije :-) :


TORA school is exciting place; also Tomaž and Nataša were here for visit. But here are the highlights of yesterday's session: Forming the crown at broad-leaves needs much more time than on conifers. The basic line is very important, we build the crown on that line. Roland's Carpinus betulus is relatively developed. It is growing in Erin's pot, which will be the final, only the position will be a litlle modified. Primary branches are positioned, they were given the movement, now one must grow the secondary and tertiary branches. All in proper ratio and narrowing from trunk toward tips of the branches and from the bottom towards the top of the tree. The tree is too high for now due to thickening of the upper part.

Dogajanje v šoli TORA je še naprej razburljivo; na obisk sta prišla tudi Tomaž in Nataša. Ampak tu je nekaj poudarkov z včerajšnje seanse: Formiranje krošnje pri listavcih zahteva veliko več časa, kot pri iglavcih. Pomembna je osnovna linija, na kateri gradimo krošnjo. Rolandov navadni gaber je v svojem razvoju že relativno daleč. Posajen je v Erinovo posodo, ki bo kar končna, le pozicijo bo treba nekoliko spremeniti. Primarne veje so pozicionirane, dobile so potrebno gibanje, zdaj pride na vrsto razvijanje sekundarnih in terciarnih vej. Vse v razmerju in s primernim ožanjem: od debla proti koncu vej in od spodnjega dela drevesa proti vrhu. Drevo je za zdaj namenoma še nekoliko previsoko zaradi debeljenja zgornjega dela.Matej's Carpinus orientalis is a real beast. It has a great movement which needs to be supplemented with attractive crown. Compared to Roland's this Carpinus is only at the start of it's bonsai-way. Even the pot is far from final. The basic line was defined, useful branches got the movement, now it's tree's turn - to grow new branches where needed. But with this species this will be no problem. If the tree will not want to participate, we'll help it with grafting.  
 
 
Matejev Carpinus orientalis je prava mrcina. Krasno gibanje, ki ga bo treba dopolniti z atraktivno krošnjo. V primerjavi z Rolandovim je ta gaber še čisto na začetku svoje poti. Tudi posoda seveda še zdaleč ni končna. Določena je bila osnovna linija, uporabne veje so dobile potrebno gibanje, zdaj pride na vrsto drevo - da požene nove poganjke tam, kjer jih potrebujemo. Pri tej vrsti to ne bo težava. Če pa drevo ne bo hotelo sodelovati, si bomo pomagali s cepljenjem. Miha's literati-pine will be finished at the next session and will get almost final shape. Janez's pine just got the basic line and will wait until the end of the summer for next step.

Mihatov literati bor bomo dokončali na naslednji seansi in bo dobil že skoraj dokončno podobo, Janezov bor pa je dobil zgolj osnovno linijo in bo nadaljevanje svoje zgodbe doživel konec poletja.

P.S.: Good luck on your Way, Raje!

P.S.: Raje, srečno na Poti!

Ni komentarjev: