torek, 07. februar 2012

PAR

New students are arriving, knowledge about bonsai is spreading. This is one of the basic missions of every bonsai-artist. This time Tatjana in Tomaž came in. Tatjana met the classical bonsai for the first time. She has one or two Ficus trees at home, but now she wanted to meet the "real" bonsai-art and to learn the basic techniques. Tatjana showed a great talent for wiring, she quickly learned the basic principles of wiring and she done her work excellently.

Novi učenci prihajajo, znanje o bonsaju se širi. To je eno od osnovnih poslanstev vsakega bonsajista. Tokrat sta na začetni tečaj prišla Tatjana in Tomaž. Tatjana se je s klasičnim bonsajem srečala prvič; doma ima sicer nekaj fikusov, toda zdaj si je zaželela spoznati "pravi" bonsajizem in spoznati osnovne tehnike. Tatjana je pokazala izjemen talent za žičenje, saj je princip žičenja kmalu dojela in delo opravila z odliko.


Tomaž has one Larix at home before, but because he didn't have enough knowledge the tree died. Now he takes the right way: first knowledge and then he will try to do it by himself. Because of lack of space he decided to work only with shohin bonsai. Nice - in Slovenia we don't have yet the specialist who will grow only the small trees. I had the right Larix for him - compact crown, a lot of dead wood. When working on bonsai you can not hurry. So, Tomaž came back to workshop at the evening. He realized that the tree is the boss. If the tree doesn't allow something, then it is so. We must adjust our plans with it!

Tomaž je doma že imel macesen, a mu je zaradi premalo znanja propadel. Zdaj se je odločil za pravilno pot: najprej nabiranje znanja, potem pa samostojni poskusi. Zaradi pomanjkanja prostora se je že vnaprej odločil, da se bo ukvarjal z šohini. Odlično - v Sloveniji še nimamo specialista, ki bi se ukvarjal samo z majhnimi derevsci. Na zalogi sem imel ravno pravšnji macesen - kompaktna krošnja, veliko suhega lesa. Ker se pri ukvarjanju z drevesom nikoli ne sme muditi, se je Tomaž v delavnico vrnil zvečer. Spoznal je, da ima drevo vedno zadnjo besedo. Če nečesa ne dovoli, pač ne dovoli. In naše načrte z njim je treba prilagoditi!


P.S.: If you want to book the lesion in TORA (basic or advanced workshop, long-term school) just call, also afternoon or evening lesions are available!

P.S.: Za rezerviranje terminov v šoli TORA (začetni in nadaljevalni tečaji, večmesečno šolanje) pokličite, možni so tudi popoldanski in večerni termini! 

Ni komentarjev: