nedelja, 24. marec 2013

ANDREJ

With Andrej we continued the story of the juniper, which is unfortunately infected with the fungus, so that its future is uncertain. After the first intervention before the winter, Andrej already cut some infected branches, but a tree still had more than enough branches for the formation of the crown.
 
Z Andrejem sva nadaljevala zgodbo na brinu, ki pa je žal okužen z gobami, tako, da je njegova prihodnost negotova. Po prvem posegu pred zimo, je Andrej že odrezal nekaj okuženih vej, a vseeno jih je bilo na drevesu več kot dovolj za formiranje krošnje.
 
December 2012, before first intervention

December 2012, after first intervention

Today, before first styling 

While outside late-winter snowy Sunday passed (24 March!?) Andrej worked hard on his juniper. It is not too big tree, however, required several hours of wiring and engaging with it.
 
Med tem ko je zunaj minevala poznozimska nedelja s sneženjem (24. marca!?) je Andrej pridno ustvarjal na brinu. Ne preveliko drevo je vseeno zahtevalo kar nekaj ur žičenja in ukvarjanja z njim.

Andrej, working on his Juniper
 
The first styling is complete. Crown structure is built and from here, it might be still better. The greenery will stiffened by pinching, it will no longer be so leggy, the definition will be better. There is still a lot of work with shari  on the trunk. Natrurally, if Juniper want to cooperate despite the infection.
 
Prvo oblikovanje je končano. Struktura krošnje postavljena, od tu naprej gre lahko samo še na boljše. Z vršičkanjem bo zelenje otrdelo in ne bo več tako frfrasto, definicija bo boljša. Andreja pa čaka še delo z šarijem na deblu. Če bo brin kljub okuženosti seveda hotel sodelovati. 
 
After first styling
 
 
If not before, I'll meet Andrej again in early April, when the Tora school will be in Maribor. Already on Tuesday we'll continued with Primorska branch under the Solkan bridge!
 
Če ne prej, se z Andrejem vidiva spet v začetku aprila, ko bo Tora delovala v Mariboru. Že v torek pa nadaljujemo z srečanji v Žogici pod Solkanskim mostom!
 
 
 
 
 
 
 
 

2 komentarja:

Nik Rozman pravi ...

Zakaj pa sta povila deblo?

Tomaž Kovšca pravi ...

To je povoj proti gobam :-) Andrej je mesta, kjer je okužba vdarila ven na deblu premazal in povil ...