nedelja, 17. marec 2013

BOR MIHA

Although spring still seems far away  the new season is in full swing in the studio. Marjan and Žan came to class for beginners and learned some secrets of bonsai art. Emphasis has been put, as always, on the importance of material selection and wiring.
 
Čeprav se pomlad še kar odmika pa je sezona v ateljeju v polnem teku. Marjan in Žan sta prišla na tečaj za začetnike in spoznala nekaj skrivnosti bonsajske umetnosti. Poudarek je bil, tako kot vedno, na pomenu izbora materijala in žičenju.
 
 
Žan is only 15 years old but if he will continued with hard work then beautiful bonsai future awaits him. He showed a lot of talent, so we'll remember this face! :-)
 
Žan je star šele 15 let a če bo vstrajal, je pred njim lepa bonsajska prihodnost. Pokazal je veliko nadarjenost, zato si tale obraz kar zapomnimo! :-)
 
 
Then I focused on the Red pine, from Miha's garden it found its way into my garden and in a year already did quite a few steps. Material was not anything special. Last spring was styled for the first time but I was not happy with design.
 
Potem sem se posvetil rdečemu boru, ki je iz Mihovega našel pot v moj vrt in v dobrem letu napravil že kar nekaj korakov. Materijal ni bil nič posebnega in tudi obljubljal ni veliko. Lani spomladi je bil prvič oblikovan toda z dizajnom nikakor nisem bil zadovoljen.
 

 
So, last fall, at a workshop with Melloni I re-styled it, minimized the crown and pulled the line back to the right. Now I cut off the reserve brunch, removed the plastic and raffia and prepared the pine for re-potting in to bonsai pot.
 
Zato sem ga jeseni na delavnici z Mellonijem preoblikoval, zminimaliziral krošnjo in linijo potegnil nazaj v desno. Zdaj sem odrezal še rezervno vejo, odstranil plastiko in rafijo ter bor pripravil na presajanje v bonsajsko posodo.
  
 
Although it seems to me that in the tree even more potential is hiding, for now this is it. Now I'll devote to a dilemma, whether it be poted in round or rectangular pot ...
 
Čeprav se mi zdi, da se v drevesu skriva še več potenciala, je za zdaj to to. Zdaj se bom posvetil dilemi, ali naj ga posadim v okroglo ali pravokotno posodo ...

Ni komentarjev: