četrtek, 28. marec 2013

MATJAŽ

This were  a very intense days again, full of good company and trees. Even persistent winter can not spoil this good impression. On Tuesday we met again with the boys from the Primorska branch of Tora bonsai school. Progress has been seen in students, everyone is looking forward to the future. Bojan finished wiring his spruce with good potential, Maurizio helped him a lot. Despite of not the most suitable coastal climate, the spruce is strong and healthy, ready for the first intervention. And that Bojan did - the first intervention, the first preparation for the subsequent styling of the tree. All the excess branches were trimmed, primary ones wired, the light and air were let into the crown. So, that was only the first intervention and not the first styling, however, spruce already clearly shows the good potential!
 
Za mano je spet nekaj zelo intenzivnih dni, polnih dobre družbe in dreves. Dobrega vtisa niti vztrajna zima ne more pokvariti. V torek smo se ponovno srečali s fanti iz primorske podružnice Tore. Napredek je pri študentih že viden, vsi skupaj se veselimo prihodnosti. Bojan je s pomočjo Maurizia dokončal žičenje smreke z dobrim potencialom. Kljub ne najbolj primerni primorski klimi, je smreka močna in zdrava, pripravljena na prve posege. In prav to je Bojan na smreki tudi opravil - prvi poseg, prvo pripravo drevesa na kasnejše oblikovanje. Porezane so bile vse odvečne veje, primarne ožičene, v krošnjo smo spustili svetlobo in zrak. To je bil torej zgolj prvi poseg in ne prvo oblikovanje; kljub temu pa smreka že zdaj jasno kaže, kakšen potencial ima! 
 
Spruce before first intervention
 
Bojan and Maurizio working hard

Spruce after first intervention (this was not first styling, just preparation)

Also the other guys have enjoyed the trees, a more or less good material, dominated by deciduous ones!
 
Tudi ostali fantje so uživali na drevesih, na bolj ali manj dobrem materijalu, še naprej pa prevladujejo listavci!

Yesterday,  Matjaž came to the atelier for the begginers corse. His approach is very analytical, he showed a great interest and desire, so I believe that we see Matjaž again soon. We worked on the "legendary" species, Chamaecyparis which insures a lot of work trough out the season. At the end, we have moved the tree to a more appropriate pot.
 
Včeraj se je na začetnem tečaju v ateljeju oglasil Matjaž. Njegov pristop je analitičen in študiozen, pokazal je izjemno zanimanje in voljo, tako da verjamem, da se še vidimo. Delala sva na "legendarni" vrsti, grahasti pacipresi, ki Matjažu zagotavlja veliko dela vso sezono. Na koncu urejanja, sva drevo še prestavila v primernejšo posodo.
It is always nice to see happy students!

Vedno je lepo videti zadovoljne učence!

Ni komentarjev: